Diabetologická centra

Centrum diabetologie IKEM
Centrum diabetologie IKEM

Vídeňská 1958/9 mapa
140 00 Praha 4
(GPS Loc: 50°1'21.04"N, 14°27'45.43"E)

telefon : 26136 4101,
Fax: 26136 3183
Koordinátor: prof. MUDr. Terezie PELIKÁNOVÁ, DrSc.
Email: terezie.pelikanova@ikem.cz

Odkaz na stránky centra

Centrum diabetologie pokrývá aktivity v oblasti léčebně preventivní, vědecko-výzkumné a vzdělávací v oborech diabetologie, metabolismu a poruch výživy. V oboru diabetologie a nutrice je zařazeno do sítě vybraných specializovaných center péče o nemocné s metabolickými chorobami a má certifikát systému managementu jakosti ISO 9001:2000.

Klinické pracoviště (klinika diabetologie) disponuje 29 lůžky (z toho 4 lůžka intenzivní metabolické péče), ambulantní částí, oddělením podiatrickým a edukačním, oftalmologickou ambulancí a psychologickou poradnou. Poskytuje komplexní multidisciplinární péči nemocným s diabetem. Je zaměřena zejména na léčbu komplikovaných případů s obtížnou metabolickou kompenzací a pokročilým orgánovým postižením. Kromě diabetu jsou v péči nemocní s dalšími endokrinopatiemi, poruchami výživy, metabolickým syndromem a jinými metabolickými chorobami.

Centrum specializováno v následujících oblastech:

 • Zavádění a vedení intenzifikované inzulínové léčby včetně použití inzulínových pump. K 31. 12. 2009 bylo v registru 589 osob léčených inzulínovou pumpou. 572 z nich je trvale sledováno v IKEM.
 • Edukační programy: V roce 2009 jsme pokračovali v edukačních kurzech pro pacienty léčené inzulínem, které jsou určeny nejen pacientům doporučovaným lékaři z celé republiky, ale také jsou modelem pro lékaře i sestry školené v diabetologii.
  • Došlo k výraznému nárůstu kontinuálních monitorací glykemií senzorem
  • Aktualizovali jsme v novém vydání edukační materiál: Jirkovská A. "Léčba inzulinovou pumpou", kde jsme zdůraznili zejména prevenci akutních komplikací této léčby a propojení léčby inzulínovou pumpou s kontinuální monitorací glykémií.
  • Zavedli jsme novou formu edukace diabetiků pomocí Konverzačních map na téma "Zavedení inzulinové léčby", "Život s diabetem", "Komplikace diabetu" a "Stravování při diabetu". Tuto workshopovou metodu edukace, která je velmi efektivní, jsme popularizovali na konferencích a v postgraduálním vzdělávání lékařů i sester.
 • Léčba akutních komplikací diabetu
 • Prevence, diagnostika a léčba diabetické nefropatie.
 • Program transplantací (TX) u nemocných s diabetem, který je řešen ve spolupráci s dalšími pracovišti IKEM. Do konce roku 2009 bylo provedeno celkem 390 TX pankreatu a to zejména v kombinaci s transplantací ledviny (343), samotného pankreatu 47. Kromě toho dalších 31 pacientů s labilním diabetem podstoupilo samotnou transplantaci pankreatu a 16 osob transplantaci pankreatu po předchozí transplantaci ledviny. 229 osob má nyní funkční štěp pankreatu a jednoroční přežívání funkce štěpu pankreatu při hodnocení výkonů od roku 1994 činí 83%. Přežívání štěpů pankreatu operovaných od roku 1998 je 85%.
  V dubnu 2005 byl zahájen klinický program transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků, který probíhá podle modifikovaného tzv. edmontonského protokolu. V čekací listině je nyní zařazeno 15 kandidátů transplantace, další jsou připravováni. Do konce roku 2009 bylo provedeno 31 implantací u 18 pacientů. Ve 4 případech se jednalo o autotransplantaci u pacientů podstupujících chirurgické odstranění pankreatu. S výjimkou 1 případu u všech léčených osob došlo ke zlepšení kompenzace diabetu, 2 pacienti byli přechodně zcela bez potřeby inzulínu a u dalších byla dávka snížena o 50-80%. Hlavní indikaci nyní představuje syndrom porušeného vnímání hypoglykémií, který se upravil prakticky u všech příjemců ostrůvků. Navzdory zlepšující se péči o nemocné s diabetem v ČR počet osob, které potřebují transplantační léčbu k léčbě diabetu, neklesá a čekací listina se rozšiřuje. V roce 2009 byl zatím proveden nejvyšší počet výkonů (viz tabulka 1).
  Nově byl připraven program kombinované transplantace ledviny a ostrůvků, který představuje bezpečnější alternativu kombinované transplantace ledviny a pankreatu u pacientů s vysokým operačním rizikem. Léčeny byly takto již 3 osoby.
 • Diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy jak neuropatické, tak převažující cévní etiologie. Nemocní s diabetickou nohou pokrývají více než 1/3 obložnosti kliniky, a mohou být ambulantně ošetřeni 5 dní v týdnu. V oblasti cévní  probíhá léčba ve spolupráci s dalšími pracovišti IKEM, která zajišťují rekonstrukční cévní výkony a radiologickou intervenci. V roce 2009 bylo hospitalizováno 152 pacientů se syndromem diabetické nohy (210 hospitalizací). Průměrná délka hospitalizace byla 15,3 dne. Na základě průběžného průzkumu došlo ke klinickému zlepšení u 67% hospitalizovaných.  Ve 7,6% došlo během hospitalizace ke zhoršení nálezu  a u 24,7 % nemocných nedošlo ke změně. Nízká amputace byla indikována u  43,8 % pacientů a vysoká (v bérci či ve stehně) 3,8%nemocných. PTA byla provedena u 30,5% pacientů, cévní by-pass na dolní končetině pouze u 1,4 % hospitalizovaných pacientů.
  • V roce 2009 byl počet ošetření a vyšetření na podiatrické ambulanci 11072.
  • Pokračovali jsme v zavádění a ověřování nové metody léčby ICHDK u syndromu diabetické nohy - terapie pomocí autologních kmenových buněk získávaných jak punkcí z kostní dřeně, tak aferézou po stimulaci filgrastimem. Výsledky pilotní studie jsou nadějné, péče o tyto pacienty s mnohočetným orgánovým postižením je však velmi náročná a vyžaduje týmovou spolupráci.
 • Diagnostika a léčba diabetické polyneuropatie s možností podrobné diagnostiky pomocí testů autonomního a senzomotorického postižení, diagnostika a léčba diabetické oftalmopatie a kardiovaskulárních komplikací diabetu ve spolupráci s KC.
 • Prevence a ovlivnění dalších rizikových faktorů cévních komplikací diabetu, jako jsou inzulínová rezistence, hyperlipoproteinémie, hypertenze a obezita.
 • Od r. 2008 je v provozu nutriční ambulance. Nutriční tým zajišťuje péči o veškeré malnutriční nemocné v IKEM, zejména před transplantací srdce, jater a ledvin (357 konsiliárních vyšetření v rámci enterální a parenterální výživy). Zahájen byl program domácí parenterální výživy, v němž je trvale (24 hodinová služba na telefonu) sledováno 9 nemocných (2010).
 • Endokrinologická problematika. Roste počet ambulantních endokrinologických vyšetření. Funguje osteologická ambulance a vyšeřování kostní denzity (DEXA).

Centrum je akreditováno pro výuku před atestací.
Pracoviště má akreditaci 2. stupně pro výuku v oboru diabetologie i endokrinologie a je sídlem Subkatedry diabetologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Počet doktorandů. 16 doktorandů v roce 2010

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489