Příloha č. 1: Epidemiologie diabetes mellitus a jeho pozdních komplikací

Epidemiologie diabetes mellitus a jeho pozdních komplikací

V ČR jsou podrobně vedeny záznamy o prevalenci a incidenci diabetes mellitus, stejně tak o terapii a komplikacích Ústavem zdravotnických informací a statistiky (dále jen „ÚZIS“). Podrobně o trendech viz poslední komplexní dostupná zpráva z roku 2009 a zkrácená verze za rok 2010. Zde jsou citovány vybrané údaje dokazující závažnost problematiky. Dalším zdrojem dat je analýza údajů o pacientech s diabetes mellitus, kteří jsou vedeni mezi pojištěnci VZP, dále analýza Epidemiologické studie a projektu Valetudo, projektu IDN micro.

1. Prevalence, incidence, mortalita (ÚZIS, VZP)

Shromážděná data svědčí o trvalém nárůstu počtu pacientů s diabetem, tedy zvyšuje se prevalence (graf 1). Incidence zůstává přibližně stejná. Výsledkem je zřetelná tendence ke snižování mortality, kterou jasně dokazuje (graf 2) a podporuje podrobnější analýza zpracovaná z dat VZP (graf 3).

2. Mikrovaskulární komplikace diabetes mellitus (ÚZIS, VZP)

Data ÚZIS ukazují absolutní nárůst počtu nemocných s mikrovaskulárními komplikacemi. Protože však v datech není zachycena věková struktura ani délka trvání diabetu, nelze se vyjádřit k příčině zvyšování absolutního počtu komplikací. Jelikož úmrtnost pacientů s diabetem v ČR klesá (viz výše), lze oprávněně předpokládat, že za absolutním zvýšením počtu nemocných s komplikacemi stojí prodloužení života pacientů s diabetem.

Podrobná analýza relativní prevalence komplikací vztažená k počtu pacientů s diabetem ukazuje mírné snížení prevalence syndromu diabetické nohy (graf 4), setrvalý je počet pacientů, kteří podstoupili laserokoagulaci. Alarmující je počet nemocných s prokázanou redukcí renálních funkcí resp. s přítomnou mikroalbuminurií (graf 5). Longitudinální sledování prevalence nefropatie není možné vyhodnotit, v polovině minulého desetiletí byla vyšetřena mikroalbuminurie pouze u 10 – 12 procent všech nemocných.

3. Makrovaskulární komplikace diabetes mellitus

Makrovaskulární komplikace se manifestují s jistou latencí, takže prevalence zjištěná k danému datu odpovídá úrovni péče v předchozích přibližně 10 letech. Potěšující je, že v posledním desetiletí došlo k výraznému snížení prevalence ischemické choroby srdeční (graf 6).

4. Terapie diabetes mellitus

Nejsouhrnnější data, která jsou k dispozici, jsou ve zprávách ÚZIS (viz výše), nejpodrobnější přehled poskytuje analýza dat VZP. Je zřetelná tendence, která kopíruje aktuální doporučení k terapii diabetes mellitus. Dochází ke snížení počtu pacientů léčených pouze dietou, zvyšuje se počet nemocných léčených perorálními antidiabetiky, resp. kombinací perorálních antidiabetik a inzulínu. Taktéž stagnuje počet nemocných léčených sulfonylureou, a zvyšuje se počet nemocných léčených metforminem. Většina pacientů s diabetem 1. typu je léčena intenzifikovaným inzulínovým režimem.

5. Terapie komorbidit

Nejpodrobnější přehled poskytuje analýza dat VZP. Jednoznačně stoupá počet nemocných léčených hypolipidemiky (graf 7) a většina nemocných má jako jedno z antihypertenziv terapii léky ze skupiny ovlivňující RAS.

6. Závěr

Prevalence diabetes mellitus v ČR stoupá, mortalita pacientů s diabetem se postupně snižuje. Absolutní prevalence komplikací diabetu se zvyšuje, což je zřejmě způsobenou zejména prodloužením života pacientů s diabetem mellitus. Relativní prevalence makrovaskulárních komplikací diabetu se snižuje, prevalence mikrovaskulárních komplikací specifických k diabetu se snižuje či zůstává stabilní.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489