Příloha č. 2: Rezervy v péči o nemocné s diabetem v ČR

Mortalitní data a data o způsobu léčby diabetu a jeho komorbidit (včetně hypertenze, dyslipidémie a obezity), využívání doporučených vyšetření a dosahování cílových hodnot v ČR jsou získána z dat ÚZIS, VZP, Epidemiologické studie ČDS a projektů Valetudo a IDN micro.

1. Mortalita

Celková mortalita pacientů s diabetes mellitus v ČR se snižuje, nicméně stále je zejména v některých věkových skupinách podstatně vyšší v porovnání s mortalitou obecné populace (tabulka 1 a 2).

2. Léčba hyperglykémie

Glykovaný hemoglobin (dále jen „HbA1c“) je základním indikátorem úspěšnosti léčby hyperglykémie. Celkový přehled o počtech vyšetření HbA1c u všech pacientů s diabetes mellitus v datech VZP za období 2002-2006 udává graf č.1. Z něj vyplývá, že HbA1c je vyšetřen pouze v průměru 0,8 krát ročně, t.j zdaleka nedosahuje doporučených frekvencí 2-4krát za rok a u více než 50 procent nemocných není vyšetřen vůbec (viz graf. 2) o něco lepší je situace u inzulínem léčených diabetiků (viz graf 3). V léčbě hyperglykémie není dostatečně využívána edukace (graf 6).

Základním léčivým přípravkem v léčbě hyperglykémie je u nemocných s diabetem 2.typu metformin, který by měl být nasazován ihned po stanovení diagnózy diabetu. Graf 4 dokládá strukturu léčby hyperglykémie podle dat ÚZIS, v níž 21 procent nemocných je léčeno pouze dietou a léčba je velmi pravděpodobně nedostatečná.

3. Skríning komplikací cukrovky a dalších rizikových faktorů (RF)

Data z VZP dokládají na grafu 5, že nejsou v dostatečné frekvenci vyšetřovány ostatní rizikové faktory (lipidy by měly být vyšetřeny jednou ročně u každého pacienta s diabetem) a není prováděna aktivní depistáž incipientních stádií pozdních diabetických komplikací (mikroalbuminurie). Graf 6 ukazuje nedostatečnou frekvenci oftalmologických vyšetření.

Skríning komplikací (nefropatie a retinopatie) cukrovky není dostatečný. Nejsou vyšetřovány rizikové faktory. Konečně intervence rizikových faktorů z hlediska kvantity neodpovídá vždy odborným doporučením – hypolipidemickou terapii by mělo mít 70 – 80 procent nemocných (graf 7). Není dostatečná farmakoterapie komorbidit.

4. Průměrné hodnoty HbA1c, krevního tlaku, sérových lipidů a hmotnosti u nemocných s diabetem v ČR

Výsledky epidemiologického šetření iniciovaného ČDS i data z registrů DEPAC a dalších ukazují na nedostatečnou kontrolu hyperglykémie, sérových lipidů, hypertenze u nemocných s diabetem. Graf 8 ukazuje, že cílových hodnot ve všech sledovaných parametrech dosáhlo v roce 2006 pouze 5 procent nemocných s diabetem 2. typu, byť je patrný trend ke zlepšení ve srovnání s rokem 2002.

5. Závěr

Nevyšetřuje dostatečně se HbA1c!!! V léčbě hyperglykémie není důsledně využívána edukace ani farmakoterapie. Skríning komplikací (nefropatie a retinopatie) cukrovky není dostatečný. Nejsou důsledně vyšetřovány a léčeny rizikové faktory (hypertenze a dyslipidémie). Uspokojivých hodnot HbA1c, sérových lipidů a krevního tlaku dosahuje v ČR pouze 5 procent léčených diabetiků 2. typu.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489