Příloha č. 3: Depistáž diabetu

Současný stav

Dokumentovaná prevalence diabetu v ČR je podle ÚZIS asi 8 procent.

Nedostatky

Podle epidemiologických šetření (MONIKA) se předpokládá, že asi 25 procent nemocných uniká záchytu.

Konkrétní cíle

  1. Zvýšit úspěšnost depistáže diabetu v ČR a snížit počet neodhalených diabetiků v populaci.
  2. Zahájit program skríningu a diagnostiky prediabetu s cílem prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění

Metodika

1. V ambulancích VPL a internistů

Využít doporučené postupy pro skríning a diagnostiku popsané v doporučeních pro péči o nemocné s prediabetem ČDS a SVL.

Vyhledávání diabetu a prediabetu

Depistážní vyšetření (cílené včasné vyhledávání nemocných s touto diagnózou) a následná léčba prediabetu probíhá především v ordinacích VPL při realizaci dispenzární péče (dle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, v platném znění).

Frekvence a vlastní provedení skríningového vyšetření

Skríningové vyšetření je pozitivní v případech, kdy je:

Ke skríningu je nejvhodnější stanovení náhodné glykémie. U osob s prediabetem, žen s gestačním diabetem v anamnéze nebo s PCOS je ke skríningu vhodné použít současně 2 skríningové možnosti, například glykémii nalačno v žilní plazmě + HbA1c nebo glykémii nalačno + náhodnou glykémii během dne. Alternativní možností zůstává skríning pomocí orálního glukózového tolerančního testu (dále jen „oGTT“).

Diagnostika prediabetu

Pokud je skríningové vyšetření pozitivní (alespoň jedna stanovená hodnota je v rozmezí výše uvedeném, a pokud hodnoty nedosahují hodnot diagnostických pro diabetes (glykémie na lačno v žilní plazmě ≥ 7,0 mmol/l nebo náhodná glykémie v žilní plazmě ≥ 11,1 mmol/l), je nutné provést oGTT.

O diagnóze prediabetu svědčí:

Diagnostika diabetu

O diagnóze svědčí

2. V lékárnách

S využitím Doporučeného postupu – selfmonitoring glykémie v lékárně (ze dne 26. 5. 2011 / verze 2.3, www.diab.cz) Společný postup České lékárnické komory a ČDS).

Selfmonitoring (měření prováděné pacientem) glykémie je nově zavedená služba pro pacienty, která má sloužit k odhalení nediagnostikovaných případů diabetes mellitus v populaci a tím vést ke snížení nákladů na léčbu pozdních komplikací tohoto onemocnění.

Selfmonitoring je prováděný glukometrem a poskytne hodnotu koncentrace glukózy (glykémie) v kapilární krvi. Naměřená hodnota má pro pacienta pouze informativní charakter.

Nález zvýšené náhodné glykémie (kdykoli během dne, nezávisle na příjmu potravy) (nad 7,5 mmol/l) nebo glykémie na lačno (nad 5,5 mmol/l) v kapilární krvi je zapotřebí ověřit standardním postupem, tj. doporučit pacientovi s podezřením na diabetes návštěvu VPL nebo diabetologa (dle místních - územních podmínek).

Diagnózu musí potvrdit diabetolog nebo VPL nebo internista na základě rozboru klinické symptomatologie a vyšetření glykémie v žilní plazmě standardní metodou (v laboratoři).

3. V ambulancích gynekologů

Skríning gestačního diabetu se provádí plošně u všech těhotných žen. Pravidla skríningu se řídí doporučeným postupem ČDS 2012 pro péči o diabetes v těhotenství (www.diab.cz).

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489