Příloha č. 6: Diabetické onemocnění ledvin

Současný stav

Diabetické nemocnění ledvin a určitý stupeň funkčního postižení se vyskytuje asi u poloviny nemocných s diabetem. Přítomnost onemocnění ledviny zvyšuje riziko srdečně-cévních komplikací a postupné progrese nedostatečnosti ledvin. Podle pravděpodobně neúplných statistických dat bylo v roce 2010 diabetické onemocnění ledvin v ČR přítomno u více než 86 tisíc (bezmála 11 procent) nemocných s diabetem, z nichž bylo 34 procent již v různých fázích chronické renální insuficience. V stejném roce tvořili nemocní s diabetem 41 procent pacientů zařazených v ČR do pravidelného dialyzačního programu.

Komplexní preventivní a léčebné postupy, které zahrnují intervenci všech ovlivnitelných rizikových faktorů, prokazatelně brání vzniku a rozvoji diabetického onemocnění ledvin.

Existuje aktualizovaný společný Doporučený postup pro péči o nemocné s diabetickým onemocněním ledvin ČDS a České nefrologické společnosti (dále jen „ČNS“) (www.diab.cz; www.nefrol.cz). Zahrnuje pravidla pro skríning, léčbu a organizaci péče o nemocné.

Nedostatky

  1. Není správně a plošně prováděn pravidelný skríning onemocnění ledvin u diabetiků. Tento skríning zahrnuje vyšetření albuminurie, glomerulární filtrace (dále jen „GF“), močového sedimentu a kultivace moče. Diabetologové, VPL a internisté neindikují tato skríningová vyšetření v doporučených minimálních frekvencích 1x za rok. Pouze část diabetiků má vyšetřenou albuminurii a kreatinin v séru. Tuto skutečnost potvrzují data VZP a výstupy epidemiologické studie ČDS 2002 a 2006 (viz příloha č. 2).
  2. Nejsou dostatečně k cílovým hodnotám léčeny rizikové faktory progrese onemocnění ledvin (viz příloha č. 2).
  3. Nemocní nejsou včas předáváni do nefrologických ambulancí, není včas zajištěna příprava před případným zařazením do dialyzačně transplantačního programu.
  4. Není dostatečně přesně provedena diagnostika primárního onemocnění ledvin, tj. především se zaměřením na diferenciální diagnostiku diabetické nefropatie versus onemocnění ledvin nediabetické etiologie.

Konkrétní cíle

1. Zvýšit plošně počet skríningových vyšetření albuminurie a GF v ambulancích VPL, internistů a diabetologů tak, aby odpovídala doporučenému postupu (1x za rok)

2. Zintenzivnit léčbu rizikových faktorů progrese onemocnění ledvin u diabetiků (hyperglykémie, hypertenze, dyslipidémie, proteinurie, kouření).

3. Zajistit včasné předávání nemocných s diabetickým onemocněním ledvin na specializované pracoviště.

Zlepšit spolupráci mezi VPL, internisty, diabetology a nefrology.

K nefrologovi by měl být odeslán diabetik s GF pod 0,5 ml/s a/nebo s kvantitativní proteinurií > 2,0g/24h a/nebo s atypickým patologickým klinicko-laboratorním nefrologickým nálezem. K diabetologovi/internistovi by měl být odeslán diabetik s GF pod 1,0 ml/s nebo s albuminurií.

4. Zaměřit se na prevenci a zlepšení informovanosti pacientů

Indikátory

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489