Příloha č. 7: Diabetická noha

Podiatrické ambulance, ve kterých je prováděna specializovaná péče o pacienty s diabetickou nohou, musí být dostupné ve větší míře. Je zapotřebí podpořit jejich vznik, stejně jako systém detekce rizikových pacientů.

1. Stávající stav

Podiatrickou péči je možné organizovat na třech úrovních:

- První stupeň: minimální model (lékař vyškolený v podiatrii a podiatrická sestra pracující jak v nemocnici, tak v ambulanci).

Lékař vyškolený v podiatrii je lékař s atestací z diabetologie, který má minimálně 14 dní praxe na podiatrické ambulanci akreditovaného pracoviště II. typu pro obor diabetologie a endokrinologie. Podiatrická sestra je všeobecná sestra se zvláštní odbornou způsobilostí v pediatrii.

- Druhý stupeň: intermediární model (podiatrická ambulance).

- Třetí stupeň: specializované podiatrické pracoviště (na rozdíl od podiatrické ambulance navíc poskytuje superkonziliární služby a edukuje další zdravotnické pracovníky, je napojeno na větší nemocnici s příslušnými odborníky, provádí výzkum a inovaci diagnostických a terapeutických metod).

Podiatrická péče o pacienty s diabetem je soustředěna především do podiatrických ambulancí, kterých je v současné době registrováno Výborem ČDS celkem 32 (viz www.diab.cz). Tyto ambulance musí splňovat příslušné podmínky uvedené na stejné webové adrese, např. být v provozu alespoň jeden den v týdnu, mít v týmu zaškoleného diabetologa, podiatrickou sestru, chirurga a protetika a úzce spolupracovat s dalšími pracovišti. Na tyto ambulance je vázáno vykazování některých kódů zdravotních pojišťoven, např. ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy, měření transkutánní tenze kyslíku apod. Značná část pacientů se syndromem diabetické nohy je ale ošetřována i na dalších pracovištích – u VPL, na chirurgických ambulancích, v ambulancích dermatologů apod.

Syndrom diabetické nohy je hlavní příčinou hospitalizace diabetiků a také hlavní příčinou neúrazových amputací dolních končetin, často vede k dlouhodobé pracovní neschopnosti a invaliditě. Počet pacientů se syndromem diabetické nohy mírně stoupá (představují 5,6 procent diabetiků), riziko syndromu diabetické nohy má ale 15-25 procent pacientů s diabetem. Podiatrie je v řadě vyspělých zemí samostatným specializačním oborem. Odborníci na podiatrickou péči se v Evropě sdružují do Diabetes Foot Study Group EASD. V ČR koordinuje podiatrii u diabetiků Podiatrická sekce výboru ČDS, která spolupracuje s výbory České chirurgické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČCHS“), Českou angiologickou společností ČLS JEP (dále jen „ČAS“) a Českou společností invazivní radiologie ČLS JEP (dále jen „ČSIR“). Diabetologové jsou školeni v podiatrii v rámci předatestační přípravy včetně povinné stáže na podiatrické ambulanci, pro všeobecné sestry jsou na akreditovaném pracovišti organizovány certifikované kurzy, jejichž absolvováním se získává zvláštní odborná způsobilost.

2. Nedostatky

Konkrétní nedostatky v současné podiatrické péči o diabetiky lze shrnout do těchto bodů:

3. Konkrétní cíle

4. Indikátory

Indikátory pro hodnocení programu odpovídají jeho cílům a spočívají v průběžném hodnocení:

5. Strategie

6. Orientační zhodnocení cost benefitu

Syndrom diabetické nohy představuje spolu s diabetickou nefropatií nejvyšší výdaje na péči o diabetiky. Podle nedávné evropské studie Eurodiale, jejímiž jsme byli účastníky, a která hodnotila ekonomii péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v předních evropských centrech během jednoho roku (celkem hodnoceno téměř 1400 pacientů), byly nejvyšší výdaje na pacienta, který dospěl k vysoké amputaci (500 600 Kč/rok) a nejmenší na pacienta, který měl ulceraci do roka zhojenou (193 050 Kč/rok), viz Prompers et al., Eurodiale, Diabetologie 2008, 51, 1826-34. Navíc je známo, že včasným záchytem a účinnou léčbou je možné zabránit vysokým amputacím až v 80 procentech případů. Z toho jasně vyplývá, že nejekonomičtější je prevence zaměřená na dispenzarizaci rizikových pacientů v podiatrických ambulancích a dále včasný záchyt ulcerace a její agresivní léčba v akutním stadiu tak, aby se docílilo jejího zhojení bez vysoké amputace. Celkové výdaje dále zlevňuje přesunutí části péče za hospitalizace do podiatrické ambulantní péče, do kvalifikované péče domácí a do péče následné.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489