Příloha č. 8: Ischemická choroba srdeční a ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba srdeční (dále jen „ICHS“) je hlavní příčinou morbidity a mortality u diabetiků, která současně nejvíce přispívá k přímým i nepřímým nákladům na léčbu diabetu. ICHS je dvakrát až třikrát častější u diabetiků než u nediabetiků. Výskyt ICHDK je dle epidemiologických studií 10-20x častější u diabetiků 2. typu ve srovnání s osobami stejného stáří bez přítomnosti diabetu. Vedle diabetu jsou dalšími hlavními rizikovými faktory ICHS nebo obecně kardiovaskulárních onemocnění aterosklerotické etiologie arteriální hypertenze a dyslipoproteinemie, které se často sdružují zejména s diabetem 2. typu. Proto se strategie léčby zaměřuje na komplexní intervenci rizikových faktorů, aby se dosáhlo maximální účinnosti a efektivity pro prognózu těchto nemocných.

Současný stav

Více než u poloviny diabetiků 2. typu se rozvíjí ICHS, která vede buď k akutnímu postižení myokardu s následnou poruchou funkce nebo k postupnému selhávání myokardu, které jsou příčinou opakovaných hospitalizací a intenzivní (též intervenční) léčby. ICHS je tak jednou z hlavních příčin hospitalizace diabetiků a ekonomicky náročné terapie. Diagnóza ICHS přichází většinou pozdě, až v symptomatickém stadiu, a podobně je tomu s postižením periferních tepen, kdy je přítomno již výrazné organické postižení tepen.

Nedostatky

Pacient se dostává ke kardiologovi až s manifestací ICHS, tedy symptomatický. Nedostatky spočívají jednak ve zdravotnické sféře, jednak ve společenském uvědomění. Chybí časná diagnostika (skríning):

Chybí celospolečenské uvědomění (vhodné informace, reklama apod.)

Konkrétní cíle

  1. Realizovat doporučené postupy ČDS a SVL (indikace příslušných vyšetření a zhodnocení jejich výsledků – skríning rizika).
  2. Rizikové jedince:
    • a) intenzivně léčit (terapie hypertenze, dyslipidémie, diabetu, zákaz kouření),
    • b) indikovat další vyšetření – spolupráce s kardiologem a angiologem (ECHO, koronarografie, sonografie karotid a periferních tepen a podrobné klinické a instrumentální vyšetření tepen dolních končein k potvrzení končetinové ischémie ve stádiu, kdy ještě není životnost DK ohrožená).
  3. Na celospolečenské úrovni (včetně představitelů státu) realizovat výchovu ke zdravému způsobu života (význam pohybové aktivity, racionální výživa, stop kouření).

Indikátory

Za indikátory budou použity kvantitativní a kvalitativní ukazatele rizikových faktorů a provedených kardiologických výkonů:

Strategie

Zhodnocení cost benefitu

Kalkulace nákladů pro skríning a intenzivní terapii versus náklady na hospitalizaci.

Kalkulace možného rozdílu (náklady na léčbu jednoho pacienta s ICHS – náklady na preventivní léčbu rizikových faktorů) jako úspory.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489