Příloha č. 9: Aktuální data pro rok 2012, včetně změn v oboru od roku 2006 do současnosti

V souvislosti se vzrůstajícím počtem pacientů s diabetem, novými vědeckými poznatky a vývojem názorů na správnou léčbu diabetu došlo k některým změnám v oblasti péče o pacienty s diabetem v ČR.

 1. Na základě vědeckých poznatků byly mezinárodním konsenzem ustanoveny principy terapie diabetes mellitus 2. typu. Intenzivní léčba hyperglykémie je úhelným kamenem prevence pozdních komplikací diabetes mellitus. Léčba musí být komplexní a zahrnovat i intervenci dalších rizikových faktorů. Základem terapie je úprava životosprávy, edukace, farmakologická terapie metforminem, při zhoršení pak extenze terapie farmakologické. Intezivní terapie má být směřována, zejména v začátku onemocnění, k dosažení těsné kompenzace (HbA1c pod 45 mmol/l), u pacientů s delším průběhem diabetu resp. s přítomnými kardiovaskulárními komplikacemi je cílový HbA1c pod 60 mmol/l. Je vždy preferována terapie s menším rizikem hypoglykémie. V návaznosti na rostoucí počet pacientů s diabetem, stanovení cílových hodnot HbA1c, sníženou mortalitu (prodloužení života) a ustanovení farmakologické terapie metforminem jako léčby iniciální došlo v posledních letech k navýšení nákladů spojených s farmakologickou terapií diabetu. Zčásti je navýšení prostředků spojeno se zaváděním nových, bezpečnějších léčivých přípravků.
 2. Pro léčbu pacientů, zejména s diabetem 1. typu, se rozšiřuje nabídka nových možností technologických pomůcek (prostředky zdravotnické techniky). ČDS pravidelně sbírá data o pacientech léčených CSII (inzulínovou pumpou), z nichž vyplývá, že efektivita této terapie je v ČR jedna z nejlepších na světě. ČDS podporuje zavádění nových technologií pouze v situacích, které přinášejí dokladovatelný prospěch pro nemocné (zlepšení kompenzace diabetu, prevence komplikací, podstatné zlepšení kvality života). Mezi nové technologie, které byly v posledních letech rozšířeny do praxe, patří zejména nové typy inzulínových pump a senzory pro kontinuální měření glykémie.
 3. V souvislosti se stanovenými principy léčby a definováním nových standardů pro terapii diabetu vyvstala potřeba zařazení nových úkonů do standardní péče v diabetologické ambulanci. Byly proto definovány a přijaty nové kódy.
  • 13055 - ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy lékařem
  • 13051 – cílená edukace pacienta
  • 06145 - reedukace pacienta SZP
  • 13065 - měření transkutánního tlaku kyslíku (na 1 končetině)
  • 13075 – kontinuální monitorování glykemie pomocí senzoru
  • 13071 - larvální léčba ran dosud jen při hospitalizaci
   Sdílené:
  • 17129 – neinvazivní monitorování krevního tlaku - holter
  • 51850 – převaz rány metodou V.A.C. – sdílený – pouze při hospitalizaci
  • 12220 – dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil - sdílený
  • 06133 – rozpis komplikované diety pro pacienty dietní sestrou
  • 09125 – pulsní oxymetrie - univerzální mezioborový výkon
 4. Rostoucí počet pacientů a limitovaný stagnující počet diabetologických ambulancí (viz data ÚZIS) vedl k definování algoritmu spolupráce na péči o pacienty s diabetem 2. typu mezi odbornými diabetologickými ambulancemi a VPL. Podrobný popis rozdělení péče byl uveřejněn ve Věstníku MZ č.8/2010. V souvislosti s delegováním péče o dobře kompenzované pacienty s diabetem 2. typu bez komplikací na VPL byl registrovaný nový kód.
  péče o pacienta v ambulanci VPL
  • 01201 – péče o stabilizovaného nekomplikovaného diabetika 2. typu VPL
  • 01445 – stanovení HbA1c v ambulanci za podmínky*
   signální kódy:
  • 01298 – pacient odeslán k diabetologovi ke konzultaci
  • 01299 – pacient odeslán k diabetologovi k dispenzarizaci
  • 13101 – hodnota HbA1c nižší než 53 mmol/mol
  • 13102 – hodnota HbA1c 59 – 59 mmol/mol
  • 13103 – hodnota HbA1c nad 60 mmol/mol
 5. Výsledky péče o pacienty s diabetem v ČR jsou velmi dobré, po přepočtení na počet pacientů je prevalence komplikací stabilní (diabetická retinopatie, syndrom diabetické nohy). Rostoucí prevalence pacientů s diabetickou nefropatií je způsobeno rozšířením diagnostiky incipientní nefropatie i na diabetiky 2. typu během posledního desetiletí (data ÚZIS).

 6. Výbor ČDS reaguje na vývoj oboru aktualizací stávajících doporučených postupů a tvorbou nových, které reflektují nové odborné poznatky (www.diab.cz).

Pozn.: Byly použity grafy z prezentace MUDr. Šustkové (VZP), s jejím svolením.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489