Novinky

Opravná verze Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 12. 2019:

Opravná verze Seznamu ZP k Seznamu ZP vydanému k 1. 12. 2019:

Pozor, dne  20. 11. 2019 byl vydán seznam, který byl opraven a datován dneškem 26. 11. 2019. Budete-li s těmito materiály pracovat, musíte mít tuto věc  s datem  26. 11. 2019.

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

Během přechodného období, které skončí 30. listopadem 2019 budou ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

ZP předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných ZP, budou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle ZoVZP, ve znění aktuálním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

SÚKL ve vydané opravě odstranil  vady spočívající  v uvedení nesprávné hodnoty v poli UHR3,  dále doplnil chybějící hodnoty v polích VYR, ZEM, OHL.

Soubor pro vyhledávání  v XLS:

ZPSCAU 2019

Kategorizační strom - popis úhradových skupin


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489