Požadavky na akreditované pracoviště
I. a II. stupně v endokrinologii

Základní ustanovení:

Popromoční výuka lékaře v programu specializační přípravy v endokrinologii probíhá podle zákonan95/2004 Sb. na pracovištích, kterým na návrh oborové akreditační komise pro endokrinologii udělilo MZd ČR akreditaci pro výkon výuky specializační přípravy v oboru endokrinologie. Předkládané požadavky jsou aplikací jmenovaného zákona pro obor endokrinologie a byly schváleny akreditační komisí.

Podmínkou specializační přípravy v endokrinologii je absolvování základního interního kmene v délce 24 měsíců tak, jak je formulován v „Požadavcích pro akreditaci pracoviště v oboru vnitřního lékařství“.

Požadavky na akreditovaná pracoviště v oboru endokrinologie neřeší, stejně jako obdobné požadavky na akreditaci jiných oborů, finanční zabezpečení popromočního specializačního vzdělávání lékařů podle zákona 95/2004, ani právně pracovní vztahy, do kterých školenec se školícím pracovištěm vstupuje.

Obecná pravidla a požadavky na akreditaci pracovišť

Postup při akreditaci je zakotven v zákonných normách, předpisech a pokynech MZd ČR a především v zákoně 95/2004 Sb. (viz www stránky MZd ČR pro odbornou veřejnost – vzdělávání).

Jako dokumenty se vyžadují:

Dvoustupňový charakter atestační přípravy v endokrinologii

Atestační příprava bude probíhat dvoustupňově:

  1. Pracoviště I. stupně - základní, kde bude atestant pracovat při rozsahu pracovní doby odpovídající úvazku 1,0 po dobu minimálně 29 měsíců, s prodloužením školení při kratším rozsahu pracovní doby, maximálně však 58 měsíců při rozsahu pracovní doby odpovídající úvazku 0,5.
    Předpoklad: Potřeba 12 – 15 atestantů ročně, tedy 36 – 45 školících míst v ČR
  2. Pracoviště II. stupně - specializovaná, kde bude atestant pracovat 6 měsíců: s interním kmenem 5 měsíců na interní klinice a 1 měsíc na pediatrické klinice, s pediatrickým kmenem 5 měsíců na pediatrické klinice a 1 měsíc na interní klinice
    Předpoklad: 6 klinických pracovišť, každé školící 4 – 8 atestantů ročně

Specifické požadavky na akreditovaná pracoviště v oboru endokrinologie:

Pracoviště I. stupně

Personální požadavky
Školitel - plně kvalifikovaný endokrinolog s platnou licencí v oboru endokrinologie a s délkou praxe v oboru endokrinologie minimálně 5 let. Pokud pracoviště tohoto endokrinologa nemá, může nasmlouvat externího pracovníka.

Materiálně-technické požadavky

Požadavky na počet vyšetření:

Minimálně 100 endokrinologických ambulantních vyšetření měsíčně

Nutná spolupracující pracoviště:

Komplement:

Možnost spolupráce s obory:

Pracoviště II. stupně

Personální požadavky
Alespoň 2 školitelé na pracovní úvazek 1,0. Školitel musí být plně kvalifikovaný lékař v oboru endokrinologie s atestací z endokrinologie s platnou licencí v oboru endokrinologie a 5 letou prací v oboru.

Materiálně-technické požadavky

Požadavky na počet vyšetření

Pracoviště žádající o akreditaci udá celé spektrum svých vyšetřovaných s endokrinními onemocněními, a to i takových, která se nedají zařadit do níže uvedených jednotlivých orgánů s minimálními počty výkonů (kupř. onemocnění příštítných tělísek a fosfokalciového metabolismu, insulinomy, poruchy puberty, poruchy růstu jiné než hypotalamo-hypofyzárního původu apod.), a zdůrazní zvláštní specializaci pracoviště.

Minimální počty nemocných podle postižení jednotlivých orgánů:

V případě specializovaných pracovišť nemusí akreditační komise trvat na splnění všech požadavků na spektrum a počty výkonů. Jde kupř. o centra dětské endokrinologie, protože výše uvedené požadavky jsou zaměřeny na pracoviště edokrinologie pro dospělé.

Nutná spolupracující pracoviště:

Komplement:

Možnost spolupráce s obory:

Výukové předpoklady

Dostupnost základních časopisů českých a alespoň dvou endokrinologických časopisů zahraničních.
Možnost knihovnické a rešeršní služby.
Dostupnost internetu a běžné počítačové techniky.
Předpoklady pro seminární činnost v oboru endokrinologie.

Vědecko-výzkumná činnost akreditovaného pracoviště

Publikování alespoň 3 odborných článků v recenzovaných časopisech, z toho jeden v časopisu se známým impact factorem v posledních 3 letech.
Řešení grantu nebo výzkumného záměru na pracovišti.

V Praze, dne 4. 11. 2005

Prof. MUDr Josef Marek,DrSc
předseda akreditační komise
pro obor endokrinologie

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

24.8.2018 - 25.8.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

20.9.2018 - 21.9.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

22.5.2019 - 29.5.2019
Nizozemí | Haag

International Symposium on the Diabetic Foot

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489