CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSekcechevron_rightSekce sesterchevron_rightVzdělání

Vzdělání

V současné době provádějí kvalifikovanou edukaci diabetiků diabetologové (vyškolení v edukaci v rámci předatestační přípravy, včetně povinné stáže v edukaci v diabetologickém centru) a všeobecné sestry vyškolené v edukaci diabetiků (donedávna bylo možné školení sester formou pomaturitního specializačního studia „diabetologická a edukační sestra“).

V současnosti mohou všeobecné sestry získat způsobilost pro edukaci diabetiků absolvováním specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech/obsahem studia a praxe je tématika v oblasti specializované péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus, specializovaná ošetřovatelská péče při syndromu diabetické nohy, specializovaná práce sestry v oblasti podiatrie, péče o chronickou ránu/, nebo vzděláváním v certifikovaných kurzech, jež jsou akreditovány MZ. Tyto certifikované kurzy svým rozsahem neodpovídají dřívějšímu pomaturitnímu specializačnímu studiu.

(Národní diabetologický program České diabetologické společnosti - celé znění na www.diab.cz)

Všechny podrobnosti, další informace a přesná znění jsou v zákoně:

Zákon 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání je jednou z forem celoživotního vzdělávání. Jeho absolvováním získává zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení a je ukončeno atestační zkouškou.

Zařazení do specializačního vzdělávání

Uchazeč o specializační vzdělávání vyplní žádost o zařazení přes aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz. Vyplněný formulář uloží, vytiskne a po potvrzení zaměstnavatelem a podpisu zašle na kontaktní místo uvedené ve formuláři. Uchazeč má možnost zvolit si akreditované zařízení, kde chce specializační vzdělávání absolvovat.

K žádosti o zařazení je třeba doložit:

  • úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě
  • specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
  • v případě, že uchazeč získal Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, uvede číslo registrace a přiloží pouze prosté kopie dokladů o vzdělání.

Financování specializačního vzdělávání

Ministerstvo zdravotnictví každoročně do 31. prosince stanoví maximální počet rezidenčních míst, na která se poskytuje dotace ze státního rozpočtu, a to na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním. Seznam rezidenčních míst v jednotlivých oborech je zveřejněn na www.mzcr.cz - Odborník/zdravotník/Vzdělávání a uznávání kvalifikací/Dotační programy/Rezidenční místa.

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech

(dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)

Vzdělávací program tohoto specializačního vzdělávání, včetně vstupních podmínek, učebního plánu, profilu absolventa k dispozici na stránkách MZČR http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_3082_3.html

Akreditaci k teoretické části mají: Ústřední vojenská nemocnice Praha, Thomayerova nemocnice Praha, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Akreditaci k praktické části mají: FN Ostrava, Nemocnice Znojmo, Nemocnice Jihlava, p. o., Hospic sv. Alžběty p.o.s. Brno, FN Olomouc, Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ústřední vojenská nemocnice Praha, Městská nemocnice Ostrava p. o., Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Nemocnice České Budějovice, a.s., Thomayerova nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Olomouc, FN u sv. Anny Brno.

Certifikovaný kurz

Certifikovaný kurz je další formou celoživotního vzdělávání. Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotnický pracovník získává zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou, nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaný kurz uskutečňuje akreditované zařízení a po úspěšném absolvování vydává účastníkovi certifikát. Certifikát má platnost v ČR a jsou v něm uvedeny činnosti, k nimž absolvent získal zvláštní odbornou způsobilost.

Zařazení do certifikovaného kurzu

Uchazeč o certifikovaný kurz podá žádost o zařazení akreditovanému zařízení.

K žádosti je třeba doložit:

  • úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě
  • specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
  • v případě, že uchazeč získal Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, uvede číslo registrace a přiloží pouze prosté kopie dokladů o vzdělání.

Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

Centrum diabetologie IKEM pořádá certifikovaný kurz, s cílem vyškolit všeobecné sestry v základech moderní diabetologie a připravit je pro výuku dospělých diabetiků. Kurz je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Kurz je veden lektory (lékaři a sestrami) z diabetologických center v České republice a je určen všeobecným sestrám, které se starají o dospělé diabetiky. Podmínkou pro zařazení je odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a nejméně 3 - letá praxe ve zdravotnickém zařízení na interním, diabetologickém nebo obdobném oddělení či ambulanci.

Skládá se ze čtyř dvoudenních přednáškových cyklů a pětidenní praxe v diabetologickém centru IKEM pod odborným vedením. Absolventky celého certifikovaného kurzu v závěru vyplňují znalostní písemný test a prezentují vlastní kazuistiku.

Celý kurz je nutné absolvovat nejdéle v průběhu dvou let (od data prvního dvoudenního přednáškového cyklu do data závěrečné zkoušky).

Po absolvování kurzu, tzn. všech čtyř dvoudenních cyklů, po splnění praxe, testu a prezentaci kasuistiky absolvent obdrží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým získá odbornou způsobilost k vybraným tématům z edukace dospělých diabetiků.

Účastnický poplatek je 4000,- Kč (čtyři dvoudenní přednáškové cykly, každý cyklus možno hradit jednotlivě 1000,- Kč), plus 1750,- Kč (pětidenní praxe v diabetologickém centru pod odborným dohledem) a 500,- Kč jako poplatek za závěrečnou zkoušku.

Registrace a podrobnější informace:

Kateřina Čechová
Centrum diabetologie Ikem
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 
Tel: 732 559 667
Email: kace@ikem.cz

Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti a Českou asociací sester pořádají certifikovaný kurz, zaměřený na péči o pacienty se syndromem diabetické nohy.

Kurz je veden lektory (lékaři a sestrami) z největších podiatrických center v České republice a je určen sestrám z podiatrických a diabetologických ambulancí, chirurgickým, interním a dermatologickým sestrám a také sestrám z domácí péče nebo z ambulancí pro hojení ran apod.

Skládá se ze dvou přednáškových částí (4 + 3 dny) a třídenní praxe v diabetologickém centru IKEM na podiatrické ambulanci pod odborným vedením.

Absolventky celého kurzu v závěru vyplňují znalostní písemný test a prezentují vlastní kazuistiku. Po absolvování kurzu získáte certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR, který by měl opravňovat provádět určitý typ specializovaných výkonů.

Účastnický poplatek je 4000,- Kč (ve dvou splátkách) a zahrnuje teoretickou i praktickou část kurzu a 1050,- Kč za povinnou třídenní praxi na podiatrické ambulanci IKEM.

Registrace a podrobnější informace:

Kateřina Čechová
Centrum diabetologie Ikem
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 
Tel: 732 559 667
Email: kace@ikem.cz

Vykazování kódu pro sestru v diabetologii

Od 1. 1. 2010 existuje v sazebníku výkonů výkon „Reedukace pacienta s diabetem mellitem a jemu blízkých osob“ pod číslem 06145. Tento výkon může vykazovat pouze všeobecná

sestra se specializací v Ošetřování, léčení a edukaci diabetiků nebo v Ošetřovatelské

péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou

péči o pacienty s diabetem mellitem (dnes již neexistující obor specializačního vzdělávání) nebo se specializovanou způsobilostí získanou ve kterémkoliv oboru specializačního vzdělání a zároveň se získanou zvláštní odbornou způsobilostí získanou ve kterémkoliv certifikovaném kurzu v diabetologii pro sestry (Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků Ikem Praha, Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s diabetem mellitem v NCO NZO Brno).

Výkon lze vykazovat pouze ambulantně, maximálně 6 x za rok, doba trvání výkonu je 50 min a podmínkou je odborný garant, lékař diabetolog. K zahájení výkonu je nutná indikace ošetřujícího lékaře.

„Nácvik a zaučování aplikace inzulínu“ pod číslem 06129 

Vykazování kódu pro sestru v podiatrii

Od 1. 1. 2015 existuje v sazebníku výkonů výkon „Ošetření hyperkeratóz a preulcerativních lézí u diabetiků“ pod číslem 06130. Tento kód může vykazovat pouze všeobecná sestra se získanou zvláštní odborností v Certifikovaném kurzu v podiatrii. (Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii Ikem Praha, Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy NCO NZO Brno). Výkon lze vykazovat pouze ambulantně, maximálně 6 x za rok, v podiatrických ambulancích, nebo v zařízeních Domácí péče nebo v Ústavech sociální péče. Doba trvání výkonu je 45 min a k zahájení výkonu je nutná indikace lékaře.

„Ošetřování a převaz rány včetně kožních a podkožních afekcí-do 10 cm2“ pod číslem 09237

„Ošetřování a převaz rány včetně kožních a podkožních afekcí -10-30 cm2“ pod číslem 09241

Vzdělávací akce

calendar_today
24.04.2024 - 27.04.2024
Luhačovice

60. diabetologické dny - Luhačovice

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.