CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSpolečnostchevron_rightZápisy z výboruchevron_right

Zápis z 3. zasedání výboru ČDS, konaného dne 05. 10. 2010 od 11 hodin v Praze

(salonek Hotelu Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)

Přítomni (abecedně): MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, PhD, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.,

Omluveni: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc, Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA.

Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. Jednání bylo zahájeno dne 05. 10. 2010 v 11,00 a ukončeno v 15,00.

Jednání probíhalo podle připraveného programu:

 1. Kontrola minulého zápisu. Frekvence zasedání výboru.
 2. Internetové stránky www.diab.cz.
 3. Nadační fond ČDS.
 4. Spolupráce diabetologů a praktických lékařů.
 5. Výkony v ambulanci diabetologa.
 6. Standardy revize.
 7. Vnitřní předpisy ČDS.
 8. Podiatrická sekce" - certifikace podiatrických ambulancí.
 9. EASD - stánek.
 10. Žádost o akreditaci DM2T.cz a EUNI DIA Special.
 11. Vyúčtování Luhačovic.
 12. Informační systém pro Českou internistickou společnost.
  Per rollam schválené:
 13. Platby kongresu Luhačovice.
 14. Informace členům ČDS – mailing 5.9.2010.
 15. Iniciativa České kardiologické společnosti.
 16. Zpřístupnění EUNI DIA SPECIAL dalším specializacím.
 17. Novela Vyhlášky 277/2004 Sb.
 18. Stanovisko ČDS ke generické preskripci.
 19. Žádost primáře Dr. Šrubaře o podporu v jednání s VZP.
 20. Stanovisko ČDS k plošné substituci foláty a vitaminy v prevenci civilizačních chorob.
 21. Stanoviska ČDS k farmakoterapii.
 22. Různé.
 23. Noví členové ČDS.
 24. Další zasedání výboru ČDS.

Ad 1. Kontrola minulého zápisu. Frekvence zasedání výboru.

Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 06 / 2010 a konstatováno, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.

 • Bude zaslán naposledy dotazník za účelem získání informací pro prezentaci center na stránkách společnosti a dopis, z něhož bude patrné, která centra nezaslala vyplněný dotazník.
 • Vzdělávání – stále probíhá postaru cestou IPVZ.
Proběhla diskuze na téma počtu Výborových schůzí / rok. Již dříve odhlasováno, že by měly probíhat a 2 měsíce celkem 6 x.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 32 :

Výbor ČDS rozhodl o frekvenci zasedání takto: minimálně 5 x / kalendářní rok, optimálně 6 x / za kalendářní rok. Výbor ČDS rozhodl dále, že z uvedeného počtu bude 1 x/ kalendářní rok Výjezdní zasedání v rozsahu pátek a sobota v Průhonicích na jaře 2011. Prof. Rušavý rozešle členům výboru termíny výborových schůzí a ve spolupráci se Šárkou Jelínkovou zajistí výjezdní zasedání.

Ad 2. Internetové stránky www.diab.cz.

Referoval Prof. Rušavý. Proběhla diskuse a vydáno rozhodnutí, jak níže uvedeno.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 33 :

Rozhodnuto změnit vzhled stránek společnosti, které již nesplňují současný standard. Diskutováno zda má být provedeno výběrové řízení, nebo se obrátit na společnost MeDitorial, která vyrábí a spravuje stránky více odborným společnostem ČLS JEP. Dr Šebek presentoval nabídku vytvoření nových stránek, kdy byla jejich výroba i správa hrazena z reklamy již v roce 2008. Rozhodnuto oslovit Dr. Šebka, předat mu naše požadavky (Informace současných stránek s jinou strukturou – grafický návrh, oddělený přístup členům ČDS (heslo) a ostatním uživatelům, aktuální mailové zprávy registrovaným zájemcům, formuláře elektronických registrací na kongresy i lokální akce) včetně zkrácené anglické verze. Zařídí Prof. Rušavý

Výbor ČDS dále rozhodl, že Výběr reklam bude podléhat schválení členem výboru, schválen prof. Svačina. Výbor ČDS dále rozhodl, že náplň stránek bude zajišťovat Dr. Janovec. Pokud Dr. Šebek naše podmínky odmítne, bude provedeno výběrové řízení, které zajistí prof. Rušavý. Ing. Martin Hradec bude spravovat současné stránky do vytvoření nových za stejných podmínek.

Ad 3. Nadační fond ČDS.

Referovala Prof. Pelikánová. Rozhodnuto jednomyslně založit nadační fond, který by umožnil poskytnout příspěvky na odborné akce některým společnostem, které nemohou sjezdy podpořit přímo. Jedná se o US firmy, které nebudou mít od ledna 2011 možnost přímé platby. Nadační fond vytvoří prof. Pelikánová a uvítá při tom pomoc všech členů výboru.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 34 :

Výbor ČDS rozhodl založit Nadační fond ČDS.

Ad 4. Spolupráce diabetologů a praktických lékařů.

Referovala prof. Pelikánová a Prof. Rušavý. Projednány kódy v ambulanci diabetologa. Dělíme je na mezioborové, sdílené a vlastní. Výbor prodiskutoval všechny kódy a vybral z nich bazální kódy, které budou automaticky nasmlouvané při vytvoření nové diabetologické ordinace zdravotní pojišťovnou (příloha č. 1). Tyto kódy budou odeslány na VZP.

kód 06145: re-edukace pacienta s diabetem mellitus. Bylo po schválení 29. 04. 2010 doplněno, že výkon může provádět jen sestra se specializací v diabetologii. Změna bude doplněna do novelizovaného Seznamu zdravotních výkonů.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 35 :

Výbor ČDS rozhodl o kódech odbornosti diabetologie, které jsou nutné jako základní portfolio nasmlouvaných kódů zdravotnického zařízení k zajištění kvalitního výkonu odborné ordinace.

Ad 5. Výkony v ambulanci diabetologa.

Referovala prof. Pelikánová. Proběhne jednání s VZP o tématice bodu 4.(Seznam standardních výkonů povinně nasmlouvávaných Zdravotními pojišťovnami, a to na výzvu náměstka ředitele pro ZP VZP pana MUDr. Beka.

Dále diskutovány signální kódy, účel zavedení a jejich využití. Níže je přetištěno úplné znění

Stanovisko Výboru ČDS k vykazování signálních kódů v oboru diabetologie:
Po 1. 7. 2010 byl do diabetologických ordinací zaslán dokument, kterým VZP oznámila zařazení signálních kódů VZP s nulovou hodnotou, které jsou určené pro odbornost 103. Tyto kódy VZP 13101,13102,13103 označují hodnotu HbA1c, která má být přiřazena k vykázaným diabetologickým kódům u každého diabetika.

K vykazování těchto kódů si Koordinační výbor Odborného sdružení ambulantních diabetologů vyžádal právní rozbor.

Dle tohoto rozboru je zdravotní pojišťovna dle ustanovení §43 odst. 2 zákona č.48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění oprávněna vést osobní účet pojištěnce jako přehled výdajů na zdravotní péči poskytnutou tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky. Dle ustanovení § 67b odst 10 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb. ve spojení s ustanovením § 42 zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění jsou do zdravotnické dokumentace pojištěnce oprávněni nahlížet pouze revizní lékaři zdravotní pojišťovny nebo odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti, avšak pouze za účelem kontroly poskytnuté a vykázané zdravotní péče.

Oprávnění zdravotní pojišťovny shromaždovat a dále zpracovávat údaje o zdravotním stavu pojištěnce nelze ze shora citovaného ustanovení jednoznačně dovozovat. Co se týče zdravotnického zařízení, je toto oprávněno poskytovat údaje o zdravotním stavu pojištěnce pouze revizním lékařům/ popř. jiným odbornýmpracovníkům ve zdravotnictví/ zdravotní pojišťovny a to jen v rozsahu aktuálně prováděné kontroly poskytnuté a vykázané zdravotní péče. S ohledem na shora uvedené lze důvodně pochybnost jak o oprávnění ZP údaje o zdravotním stavu pojištěnce shromažďovat, tak o oprávnění zdravotnického zařízení tyto údaje ZP bez výslovného souhlasu pacienta poskytovat.

Výše hladiny HbA1c je významná jako prognostický faktor pro stanovení rizika komplikací a má význam pro rozhodnutí o taktice individuální léčby diabetika.

Tato hodnota je výsledkem nejenom léčebného postupu, který je dostupný ošetřujícímu lékaři, ale je ovlivněna např. věkem pacienta, jeho komorbiditami, a v neposlední řadě také jeho compliancí s doporučenou léčbou včetně léčby nefarmakologické. Hodnotit podle HbA1c kvalitu péče lékařů je zavádějící.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 36 :

Výbor ČDS rozhodl jednat s VZP o tématice bodů sub 4+5. Nepodporujeme signální kódy u diabetologů. Dopis na ZP napíše prof. Pelikánová.

6. Standardy diabetologické - revize.

HbA1C pro diagnostiku diabetu – rozpor v zápisech. V předminulém schválen, v minulém zamítnut.

Rozhodnuto diskuzi přesunout na příští zasedání, protože není jednota v názoru na tento problém a není přítomen prof Škrha. Do konce února bude provedena revize všech standard. Revize bude diskutována na výjezdním zasedání. Šárka Jelínková osloví odborníky, kteří minulé standardy připravili a požádá je jménem výboru o revizi. (upgrade).

Nedoporučena příprava standardu Screening nádorových onemocnění. Rozhodnuto se zabývat touto problematikou ve formě Stanoviska výboru ČDS na stránkách společnosti. Připraví Prof. Jirkovská.

Rozhodnuto připravit zprávu, že ČDS vzala na vědomí stanovisko SUKL ve věci rosiglitazonu. Nezmiňovat se o Pioglitazonu, tento problém přenechat firmě.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 37 :

Výbor ČDS rozhodl provést revizi standardů pro obor diabetologie do 02 / 2011.

Ad 7. Vnitřní předpisy ČDS.

a) Volby.

Referoval MUDr. Merhaut. JUDr. Vacek vypracuje v obecné rovině kostru vnitřních předpisů pro organizační složky ČLS a po té bude finalizován celý vnitřní předpis č. 01 Volby v ČDS za účasti právníka.

b) Poskytování finančních příspěvků určených k podpoře účasti zahraničních cest a odborných stáží.

Referoval prof. Rušavý. Projednáno poskytování finančních příspěvků určených k podpoře účasti na vědeckých symposiích a odborných stážích.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 38 :

 1. aktivní účast - 1. autor sdělení nebo odborná stáž do 35 let věku uchazeče
 2. poskytovaná částka do 30 000 proti potvrzení (ubytování, letenka. atd)
 3. žadatel vyplní žádost o poskytnutí finančního příspěvku, která je na stránkách České lékařské společnosti, J.E.Purkyně společnosti nebo u sekretářky ČDS
 4. na stránkách společnosti bude seznam osob, kterým byla podpora poskytnuta, včetně názvu prezentovaných sdělení, nebo zprávy o odborné stáži.

c) Ceny za nejlepší publikaci udělené ČDS na Diabetologických dnech v Luhačovicích

Referoval prof. Rušavý. Projednáno, po diskusi vydáno usnesení.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 39 :

Cena ČDS

 • Cena Prof. Páva za originální publikaci - diplom + 30 000 Kč
 • Cena Prof. Syllaby za monografii - diplom + 30 000 Kč

Výběr prací bude proveden do konce ledna, případně do konce března. Oslovení členů ČDS proběhne na stránkách společnosti i ve zprávě členům ČDS a budou informování vedoucí center. Přihlášené práce budou presentovány na stránkách společnosti s informací, která práce byla vybrána

Ceny za nejlepší posterové sdělení:

Rozhodnuto v r. 2010 ohodnotit první tři posterová sdělení – diplom + 5000 Kč - 1. cena, diplom + 3000 Kč - 2. cena, diplom + 1 000 Kč - 3. cena.

Cena firmy Servier za nejlepší originální publikaci v zahraničním časopise dle výběru výboru ČDS Přihlášené práce budou presentovány na stránkách společnosti s informací, která práce byla vybrána.

d) Čestné členství ČDS.

Referoval Prof. Rušavý.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 40 :

Čestné členství ČDS je udělováno osobám, které se mimořádným způsobem zasloužily o obor diabetologie. Zpravidla bývá předáno na Členské schůzi ČDS nebo na výboru ČDS předsedou společnosti. Členství poskytuje stejná práva, jako mají členové společnosti s možností navštívit zasedání výboru ČDS s hlasem poradním. Seznam osob, kterým bylo dosud čestné členství uděleno, bude presentován na stránkách společnosti.

Ad 8. Podiatrická sekce" - certifikace podiatrických ambulancí.

Referovala Prof. Jirkovská. Proběhla diskuse na téma.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 41 :

Výbor ČDS rozhodl projednat na příštím výboru téma možnost ukončení registrace podiatrických ambulancí a zavedení nové certifikace s omezenou dobou platnosti.

Ad 9. EASD - stánek.

Referovala prof. Jirkovská. Diskuse nad stánkem ČR na EASD.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 42 :

Výbor ČDS rozhodl, že na příští EASD bude nutné pod vedením Diabetické asociace (předseda prof. Kvapil) zajistit prezentaci na stánku.

10. Žádost o akreditaci DM2T.cz a EUNI DIA Special.

Neprojednáváno, prof. Kvapil omluven.

Ad 11. Podrobné vyúčtování Luhačovic.

JUDr. Semelová zaslala podrobné vyúčtování kongresu Luhačovice 2010.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 43 :

Výbor ČDS vzal na vědomí zaslaný materiál.(přílohy č. 2,3,4,5.)

Ad 12. Informační systém pro Českou internistickou společnost – Ing. Tomáš Čupr

Bod neprojednáván. (zveřejňování vybraných informací z webu diab.cz v informačním systému České internistické společnosti.)

Ad 13. Platby kongresu Luhačovice 2010.

Cena společnosti SERVIER za nejlepší originální práci v oblasti diabetologie“ 30.000,- Kč pro Doc. MUDr. Kateřinu Kaňkovou, PhD.

Cena České diabetologické společnosti za “MONOGRAFII“ a „ORIGINÁLNÍ ČLÁNEK“prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,

Cenu za nejlepší MONOGRAFII v oblasti diabetologie částka 30.000 Kč/ a MUDr. Jan Bláha, PhD. /za nejlepší originální práci, částka 30.000 Kč/.

za 1. místo v posterové sekci – MUDr. Milan Flekač, PhD. ………. 5.000 Kč
za 2. místo v posterové sekci – MUDr. Zdeněk Jankovec ……... 3.000 Kč
za 3. místo v posterové sekci – MUDr. Marie Pecková ………... 1.000 Kč

Platby za přednášky: 10.000 Kč
MUDr. Štěpánka Průhová, PhD. – dohoda, cestovní příkaz, účtenka za ubytování
MUDr. Petra Šrámková – dohoda, cestovní příkaz
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. – dohoda, cestovní příkaz, účtenka za ubytování
Doc. MUDr. Miroslava Horáčková – dohoda, cestovní příkaz
MUDr. Matoulek Martin- Fa (cestovní příkaz, ubytování)
MUDr Brůnová (cestovní příkaz, ubytování)

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 44 :

Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas s uvedenými platbami.

Ad 14. Informace členům ČDS – mailing 5.9.2010 /celá databáze ČDS/

Referovala prof. Pelikánová.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 45 :

Výbor ČDS rozhodl a per rollam odsouhlasil, že Prof. Pelikánová mailingem rozešle aktuální informace členům ČDS. Výbor konstatoval, že úkol byl splněn.

Ad 15. Iniciativa České kardiologické společnosti.

Byla projednána a odsouhlasena per rollam v mezidobí zasedání podpora ČDS iniciativě České kardiologické společnosti s názvem „Lékaři proti kouření a na pomoc kuřákům“ a odesláno stanovisko výboru ČDS prof. Aleši Linhartovi

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 46 :

Výbor ČDS rozhodl a per rollam odsouhlasil výše uvedenou podporu ČKS.

Ad 16. Zpřístupnění EUNI DIA SPECIAL dalším specializacím.

Byla projednána a odsouhlasena per rollam v mezidobí zasedání forma zpřístupnění EUNI DIA SPECIAL dalším specializacím a zaslán dopis předsedům společností s výzvou ke spolupráci.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 47 :

Výbor ČDS rozhodl a per rollam odsouhlasil výše uvedené zpřístupnění portálu.

Ad 17. Novela Vyhlášky 277/2004 Sb.(řízení motorových vozidel).

Bylo projednáno a odsouhlaseno per rollam v mezidobí zasedání stanovisko k novele Vyhlášky MZ ČR 277/2004 Sb., týkající se řízení motorových vozidel, které koordinoval MUDr. Hradec za odbornost diabetologie.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 48 :

Výbor ČDS rozhodl a per rollam odsouhlasil navrhovaný text novely citované Vyhlášky pro obor diabetologie.

Ad 18. Stanovisko ČDS ke generické preskripci.

Bylo projednáno a odsouhlaseno per rollam v mezidobí zasedání negativní stanovisko ke generické preskripci a odesláno PharmDr. Radimu Petrášovi, výkonnému řediteli AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu).

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 49 :

Výbor ČDS rozhodl a per rollam odsouhlasil text stanoviska.

Ad 19. Žádost primáře Dr. Šrubaře o podporu v jednání s VZP.

Referoval MUDr. Merhaut. Jedná se o získání tzv. specializované způsobilosti. Podána k výboru Žádost primáře Dr. Šrubaře o podporu v jednání s VZP ohledně diabetologických kódů. Kolega bude vykazovat pod odborností 101, protože podle platných zákonů nemůže potřebnou způsobilost obdržet. S kolegou vyřídil MUDr. Merhaut včetně zaslání dopisu s konkrétním doporučením k dalšímu výkonu lékařské praxe.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 50 :

Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas s postupem.

Ad 20. Stanovisko ČDS k plošné substituci foláty a vitaminy.

Na MZ bylo odesláno negativní stanovisko ČDS k plošné substituci foláty a vitaminy v prevenci civilizačních chorob (odpověď ve věci aktivity dr. Erbena).

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 51 :

Výbor ČDS rozhodl a per rollam odsouhlasil text stanoviska ČDS.

Ad 21. Stanoviska ČDS k farmakoterapii.

Byla projednána a odsouhlasena per rollam v mezidobí zasedání a zaslána stanoviska ČDS panem prof. Kvapilem k následujícím skupinám farmak: rosiglitazon, exenatid, orlistat, metformin a glitazony.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 52 :

Výbor ČDS rozhodl a per rollam odsouhlasil jednotlivá stanoviska ČDS pro potřeby SUKL ve smyslu zákona 48/1997 Sb., a Vyhlášky o referenčních skupinách. Výbor ČDS vzal na vědomí dopis firmy o pozastavení registrace rosiglitazonu na podkladě stanoviska SUKL a dle rozhodnutí oprávněného orgánu EU.

Ad 22. Různé.

a) Žádost MZ ČR o revizi úhrady kódů odbornosti 103-diabetologie.

Pan Ing. NOSEK, náměstek MZ ČR pro zdravotní pojištění, oslovil výbor ČDS s tím, že součástí legislativních změn ve zdravotnictví bude změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. V tomto zákoně by měl byt mj. nově zakotve4 rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V tomto smyslu je potřeba provést rozbor jednotlivých zdravotních výkonů tak, jak jsou pro jednotlivé odbornosti uvedeny V seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (viz. Vyhláška č. 134/1998 Sb., v platném znění). To znamená stanovit výkony, které budou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny plně, které budou hrazeny částečně a které z veřejného zdravotního pojištění nebudou hrazeny vůbec.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 53 :

Výbor ČDS rozhodl, že je nezbytné, aby všechny kódy odbornosti 103 diabetologie, uvedené ve Vyhlášce 472 / 2009 Sb., byly plně hrazené cestou všeobecného zdravotního pojištění. Dopis na MZ napíše prof. Pelikánová.

b) Spolupráce gynekologů s diabetology.

Referoval prof. Svačina o dopisu MUDr. Hany Krejčí. Vzato na vědomí. Doporučeno po diskusi jednat s gynekology na téma dopisu kolegyně.

c) Přednášky pro praktické lékaře - rozdělení.

Členové výboru se přihlásili k jednotlivým termínům přednášek. Koordinuje prof. Pelikánová.

Ad 23. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.

a) Nebyly projednány přihlášky lékařů do ČDS,žádné nedošly.
b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS,žádné nedošly.
c) Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS, žádné nedošly.

Ad 24. Další zasedání výboru ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 54 :

Další zasedání výboru ČDS se koná dne 14. 12. 2010 v 11,00 v Praze 1, hotel Stará Zbrojnice.

Zapsal: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD,
MUDr. Tomáš Merhaut
Dne 05. 10. 2010

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP

Rozdělovník:

Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.