CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSpolečnostchevron_rightZápisy z výboruchevron_right

Zápis ze 4. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 14. 12. 2010 od 11 hodin v Praze

(fialový salonek Hotelu ILF, Budějovická 15/743 , Praha 4)

Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, PhD, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.,

Omluveni: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc,

Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc.
Jednání bylo zahájeno dne 14. 12. 2010 v 11,00 a ukončeno v 15,00.

Jednání probíhalo podle připraveného programu:
 1. Kontrola minulého zápisu.
 2. Internetové stránky www.diab.cz.
 3. Diabetologická centra.
 4. Národní diabetologický program.
 5. Kongres Luhačovice 2011, řečníci, programový výbor, databáze, abstrakta.
 6. Novinky ve vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie.
 7. Standardy ČDS.
 8. Spolupráce diabetologů a praktických lékařů.
 9. Žádost o akreditaci DM2T.cz a EUNI DIA Special.
 10. Podrobné vyúčtování kongresu Luhačovice 2010.
 11. Žádost o umístění odkazu Diabetické asociace na stránky diab.cz.
 12. Analýza mortality pacientů s diabetem podle dat VZP.
 13. Informace z IDF v Bruselu (27. - 28. 11. 2010).
 14. Informace o IV. setkání psychologů a diabetologů 18. - 19. 03. 2011.
 15. Nadační fond ČDS.
 16. EASD - platba členství.
  Per rollam schválené:
 17. Připomínkové řízení k novele zákona 48/97 Sb.
 18. Stanovisko k úhradě výkonů v odbornosti 103- diabetologie.
 19. Stanovisko k nasmlouvání portfolia kódů v odbornosti 103 – diabetologie.
 20. Stanovisko k farmakům pro potřeby SÚKL.
 21. Dotazník IDF.
 22. Inventura majetku ČDS.
 23. Platby za registr inzulinových pump.
 24. Kandidáti ČDS do předsednictva ČLS JEP.
 25. Odměna pro Galen Symposion.
 26. Stanovisko ke kódu diabetická noha.
 27. Návrh na členy atestační komise oboru diabetologie a endokrinologie.
 28. Různé.
 29. Noví členové ČDS.
 30. Další zasedání výboru ČDS.

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.

Referovala prof. Pelikánová. Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 10 / 2010 a konstatováno, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.

Ad 2. Internetové stránky www.diab.cz.

Referovali Prof. Pelikánová a prof. Rušavý. Výroba nových stránek zadána firmě MeDitorial s.r.o., která vyrábí a udržuje stránky pro další společnosti v rámci Purkyňovy společnosti. Pracovní skupina ve složení Svačina, Rušavý, Jankovec po konzultaci s předsedkyní společnosti a právníkem ČLS JEP připomínkovala smlouvu a vzhled stránek, které budou od počátku r. 2011 k dispozici. Již v současné době jsou stránky v testovacím provozu a jsou doplňovány. Na žádost ČDS se rozhodlo několik firem podpořit výrobu stránek, které jsou tak financovány na další 4 roky. Kontrolou financí je pověřen pokladník (prof. Škrha). Prof. Škrha napíše krátký přehled historie společnosti.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 55:
Výbor ČDS vzal na vědomí a rozhodl pokračovat ve výše uvedené činnosti.

Ad 3. Diabetologická centra.

Referovala Prof. Pelikánová a prof. Rušavý. Každé 3 roky by měla být provedena evaluace center. Je představa rozdělit centra na A = diabetologie v celém spektru + akreditace 2 (příprava lékařů v centru před atestací), a na B = diabetologie v celém spektru se změkčením kritérií. Měl by být uveden přehled stáží v centru a kontaktní osoba. Prof. Rušavý dodá na stránky přehled diabetologických center. Diskuse, zda dát na web stručný materiál a proklik na výuková centra a vzdělávání.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 56:
Výbor ČDS rozhodl, jak shora uvedeno.

Ad 4. Národní diabetologický program.

Referovala prof. Pelikánová. Národní diabetologický program je nutností. Měl by být mimo jiné zaměřen na prevenci. Program slíbil připravit prof. Kvapil k diskuzi do konce roku 2011.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 57:
Výbor ČDS rozhodl, že prof. Kvapil připraví program do 31. 12. 2010.

Ad 5. Kongres Luhačovice 2011, řečníci, programový výbor, databáze, abstrakta.

Referovala prof. Pelikánová.
a) Ustaven Programový výbor složení bez titulů: Pelikánová, Šmahelová, Lacigová, Jirkovská, Škrha, Rušavý, Kvapil. Programový výbor se sejde 23. 02. 2011 v 15,00 v IKEM.
b) Poslední termín pro přijímání abstrakt je 30. 01.2011. Do týdne budou abstrakta rozeslána členům programového výboru, kteří je oklasifikují 1 – 5.
c) Prof. Kvapil je pověřen výborem ČDS kontaktovat firmy ohledně Luhačovic. V rámci Luhačovic bude paralelní sympozium „Diabetická noha“ s edukačním zaměřením.
d) Syllabovu přednášku přednese prof. Haluzík. V první době bude osloven zahraniční host prof. Schwartz (oslovi prof. Škrha), pokud to nebude možné, bude v druhé době osloven prof. Iwar Klimeš.
e) Ceny společnosti a firmy Servier: oznámení na stránky ČDS, v informacích členům + prof. Svačina vyhledá možné uchazeče elektronicky.
f) Blok Edukace – 6 přednášek:
 • Očkování u diabetiků, Prim. MUDr. Jiřina Hobstová, CSc
 • Antiagregační a antikoagulační léčba, MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
 • Srdeční selhání u diabetiků, MUDr. Melenovský Vojtěch, PhD.
 • M. Alzheimer a diferenciální diagnostika demencí, Mudr. Rusina Robert Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
 • NAFLD a diferenciální diagnostika postižení jater - prof. MUDr. Petr Hůlek,
 • Štítná žláza a gravidita - MUDr. Jan Jiskra (III. Interna - zajistí prof. Škrha)
Dále byl stanoven termín Kongresu Luhačovice 2012: 19. 04 – 21. 04. 2012, dne 18.04. proběhnou presymposia, výborové schůze ČDS a OSAD. Vavřinec osloví prof. Knippa s žádostí o přednášku.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 58:
Výbor ČDS rozhodl o zásadních záležitostech Kongresu Luhačovice 2011 a dále Výbor rozhodl o termínu Kongresu Luhačovice 2012, jak výše uvedeno.

Ad 6. Novinky ve vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie.

Referovala prof. Pelikánová, která informovala výbor ohledně aktivit Akreditační komise pro obor Diabetologie a Endokrinologie. Připravila přehled současných znalostí v této oblasti, který bude k dispozici na nových stránkách ČDS v r. 2011.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 59:
Výbor ČDS vzal na vědomí informaci a vyslovil souhlas s činností Akreditační komise pro obor Diabetologie a Endokrinologie.

Ad 7. Standardy ČDS.

Referovala Prof. Pelikánová. Nutná revize standardů ČDS a konstatována nutnost jejich revidovanou formu připravit k publikaci do DMEV a na web stránky společnosti. Každý autor standardu si starý stáhne ze stránek a bude ho novelizovat (termín do konce ledna 2011).
Diskutována příprava nového standardu: Akutní komplikace diabetu s pediatrickou částí (prof. Anděl), standardů PCOS a onemocnění ledvin při diabetu.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 60:
Výbor ČDS rozhodl provést revizi Standardů.

Ad 8. Spolupráce diabetologů a praktických lékařů.

Referovala Prof. Pelikánová a MUDr. Račická. Proběhla diskuse a byla podána informace z jednání OSADu na toto téma. Diskutovány názory praktických diabetologů: Diabetolog by měl vyšetřit pacienta:
a) při prvozáchytu diabetu,
b)při odeslání pacienta ke konziliárnímu vyšetření (konzultace) je třeba vyžadovat dokumentaci s laboratoří a zprávou o průběhu léčení,
c/Při konzultaci diabetolog navrhuje léčbu a po dohodě s praktickým lékařem dispenzarizuje (pokud navrhuje jinou léčbu, než může poskytnout praktický lékař),
d/Léky, které předepisuje diabetolog při převzetí do péče jsou: antidiabetika, hypolipidemika, antihypertenzíva.
Při jednání byla zdůrazněna důležitost lokální spolupráce a nutnost edukovat praktické lékaře především v oblasti diagnostiky diabetu a nutnosti léčit časná stádia diabetu metforminem.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 61:
Výbor ČDS vzal na vědomí algoritmus spolupráce diabetologa a PL při léčbě diabetiků, jak je uvedeno ve Věstníku č. 8 MZ ČR.

Ad 9. Žádost o akreditaci DM2T.cz a EUNI DIA Special.

Neprojednáváno pro nepřítomnost prof. Kvapila.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 62:
Výbor ČDS rozhodl projednat tento bod per rollam, prof. Kvapil připraví a rozešle podkladový materiál.

Ad 10. Podrobné vyúčtování kongresu Luhačovice 2010.

Neprojednáváno pro nepřítomnost prof. Kvapila.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 63:
Výbor ČDS rozhodl projednat tento bod per rollam, prof. Kvapil připraví a rozešle podkladový materiál.

Ad 11. Žádost o umístění odkazu Diabetické asociace na stránky diab.cz.

Neprojednáváno pro nepřítomnost prof. Kvapila.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 64:
Výbor ČDS rozhodl projednat tento bod per rollam, prof. Kvapil připraví a rozešle podkladový materiál.

Ad 12. Analýza mortality pacientů s diabetem podle dat VZP.

Neprojednáváno pro nepřítomnost prof. Kvapila.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 65:
Výbor ČDS rozhodl projednat tento bod per rollam, prof. Kvapil připraví a rozešle podkladový materiál.

Ad 13. Informace z IDF v Bruselu (27.-28.11.2010).

Referovala doc. Lacigová, která informovala o své účasti na zasedání IDF Europe v Bruselu (11/2010), kterého se zúčastnila s MUDr. Zemanovou. Přivezla publikaci, která se zabývá přípravou Národních diabetologických programů a publikaci IDF – Prevence diabetu. Diskutován přínos účasti ČDS na těchto zasedáních, kde by bylo důležitější zapojit Diabetickou asociaci, případně Svaz diabetiků. Protože máme kolektivní členství s organizací pacientů, bylo rozhodnuto požádat MUDr. Solaře z UVN, zda by nebyl ochoten se těchto zasedání zúčastňovat na náklady ČDS. Koncept dopisu MUDr. Solařovi zformuluje Šárka Jelínková, Koncept dopisu na DAČR, aby sami navrhli druhého člena, zformuluje Šárka Jelínková.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 66:
Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas s účastí MUDr. Solaře.

Ad 14. Informace o IV. setkání psychologů a diabetologů 18.-19.3.2011.

Referovala doc. Lacigová o aktivitě Psychologické sekce. Pod záštitou ČDS je připravováno další celonárodní setkání v Praze ve dnech 18. - 19. 03. 2011 s názvem: Konflikty na ambulanci.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 67:
Výbor ČDS vzal na vědomí a rozhodl převzít záštitu nad aktivitou.

Ad 15. Nadační fond ČDS.

Referovala prof. Pelikánová, která podala informaci, že Nadační fond ČDS je v období přípravy.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 68:
Výbor ČDS vzal na vědomí a rozhodl pokračovat v aktivitě.

Ad 16. EASD - platba členství.

Referovala prof. Pelikánová. Rozhodnuto, že členství v EASD si bude hradit každý člen ČDS individuálně. Neplatí se členům výboru členství z peněz ČDS.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 69:
Výbor ČDS rozhodl o platbě členství lékaře v EASD.

Per rollam schválené:

Ad 17. Připomínkové řízení k novele zákona 48 / 1997 Sb.

Referoval MUDr. Merhaut, který shrnul písemně zásadní připomínky. Tyto byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání a byly zaslány na MZ ČR jako připomínky k novele č. 48/1997 Sb., zákona o Veřejném zdravotním pojištění. MUDr. Merhaut seznámil výbor s odpovědí MZ ČR.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 70:
Výbor ČDS per rollam odsouhlasil navrhovaný text připomínek k novele citovaného zákona a vzal na vědomí odpověď MZ ČR.

Ad 18. Stanovisko k úhradě výkonů v odbornosti 103- diabetologie.

Bylo projednáno a odsouhlaseno per rollam v mezidobí zasedání stanovisko výboru ČDS k úhradě výkonů v diabetologii a odesláno na MZ (ing.Nosek ), na ČLK (Dr. Kubek ) a ČLS JEP (prof. Blahoš).

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 71:
Výbor ČDS per rollam odsouhlasil text stanoviska a rozhodl o jeho rozeslání.

Ad 19. Stanovisko k nasmlouvání portfolia kódů v odbornosti 103 – diabetologie

Bylo projednáno a odsouhlaseno per rollam v mezidobí zasedání stanovisko výboru ČDS k balíčku kódů, které by měly být automaticky nasmlouvávány VZP a dalšími ZP pro diabetologickou ambulanci.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 72:
Výbor ČDS per rollam odsouhlasil text stanoviska a rozhodl o jeho odeslání na VZP.

Ad 20. Stanovisko k farmakům pro potřeby SÚKL.

a) Byla projednána a odsouhlasena per rollam v mezidobí zasedání a na SUKL zaslána stanoviska výboru k následujícím farmakům, které zpracoval prof. Kvapil. Jedná se o farmaka Tredaptive, akarboza, metformin a glitazony, duloxetin (Cymbalta), Quetenza.
b) Dalším jednáním se SUKLem ve věci otázek farmakoterapie byl pověřen prof. Kvapil, který tuto činnost vykonával již v minulém volebním období, což bylo schváleno na zasedání Výboru ČDS v 4 / 2010.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 73:
Výbor ČDS per rollam odsouhlasil texty stanovisek Výboru ČDS k uvedeným farmakům. Výbor nadále pověřuje prof. Kvapila gescí v této tématice.

Ad 21. Dotazník IDF.

Byl projednán a odsouhlasen per rollam v mezidobí zasedání Dotazník IDF_Europe_FEND - screeningové programy pro diagnostiku diabetu pro evropskou sekci IFD a Nadaci evropských diabetologických sester (FEND). (MUDr. Ivana Mervartová odd. zdravotní péče MZ)

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 74:
Výbor ČDS vzal na vědomí a per rollam odsouhlasil předmětný materiál.

Ad 22. Inventura majetku ČDS.

Referovala prof. Pelikánová. Proběhla inventura majetku ČDS v rámci každoročního požadavku ČLS JEP.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 75:
Výbor ČDS vzal na vědomí.

Ad 23. Platby za registr inzulinových pump.

Referovala prof. Pelikánová. Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání platby za Registr inzulinových pump za rok 2010 v celkové částce: 98.000 Kč. Tyto platby proběhly.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 76:
Výbor ČDS vzal na vědomí a per rollam vyslovil souhlas.

Ad 24. Kandidáti ČDS do předsednictva ČLS JEP.

Byl projednán a odsouhlasen per rollam v mezidobí zasedání návrh na delegáty a kandidáty za ČDS do ČLS JEP.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 77:
Výbor ČDS per rollam vyslovil souhlas takto: Kandidáty do předsednictva ČLS JEP jsou prof. Škrha a prof. Anděl. Delegáty jsou prof. Kvapil a prof. Rušavý.

Ad 25. Odměna pro Galen Symposion.

Byla projednána a odsouhlasena per rollam v mezidobí zasedání zvýšená částka pro Galén- Symposion za administrativní služby, a to ve výši 35 000,- Kč za 3 měsíce (Š. Jelínková).

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 78:
Výbor ČDS per rollam vyslovil souhlas.

Ad 26. Stanovisko ke kódu diabetická noha

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání a zaslány dne 16 11 2010 na MZ ČR k rukám Ing. Jenšovské připomínky k sazebníku, týkající se zařazení kódu pro ošetření diabetické nohy. Materiál zpracovala prof. Jirkovská.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 79:
Výbor ČDS per rollam vyslovil souhlas s materiálem a odesláním na MZ ČR.

Ad 27. Návrh na členy atestační komise oboru diabetologie a endokrinologie.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na členy atestační komise v oboru diabetologie a endokrinologie: (bez titulů) Anděl, Jirkovská, Kvapil, Olšovský, Perušičová, Pelikánová, Šmahelová, Rušavý, Rybka, Škrha, Lebl, Šumník, Vavřinec.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 80:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s jmenováním kolegů a kolegyň ( bez titulů ): Anděl, Jirkovská, Kvapil, Olšovský, Perušičová, Pelikánová, Šmahelová, Rušavý, Rybka, Škrha, Lebl, Šumník, Vavřinec do atestační komise pro obor diabetologie a endokrinologie.

Ad 28. Různé.

a) Registr diabetiků:
Referoval MUDr. Arias. Jde o návrh na vytvoření registru DM2. Po diskusi odsouhlasena podpora Výboru ČDS této aktivitě.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 81:
Výbor ČDS vzal na vědomí a odsouhlasil svoji podporu této aktivitě.
b) Podiatrická sekce:
Referovala prof. Jirkovská.
 • Celostátní konference diabetická noha pod záštitou ČDS a Chirurgické společnosti s účastí 240 lékařů a sester. Akce hodnocena jako úspěšná a přínosná, má plnou podporu Výboru ČDS.
 • Certifikovaný kurz sester, který podporovala finančně ČDS a který bude podporovat i příští rok částkou 30 000 Kč.
 • Evaluace podiatrických ambulancí. Provedena kontrola podiatrických pracovišť. Probíhá edukace za účelem prevence preulcerozních stavů.
 • Bylo schváleno pořádání regionálních seminářů s tématikou moderní diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy pod záštitou ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 82:
Výbor ČDS vzal na vědomí a odsouhlasil svoji podporu uvedeným aktivitám.

c) Podpora epidemiologické studie:
Prof. Škrha žádá podporu ČDS na realizaci dalšího kola epidemiologické studie. Konstatován všeobecný souhlas s finanční podporou 200,- Kč na pacienta + další náklady.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 83:
Výbor ČDS vzal na vědomí a odsouhlasil svoji podporu uvedeným aktivitám.

d) Informace členům ČDS:
Referovala prof. Pelikánová.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 84:
Výbor ČDS rozhodl rozeslat písemnou informaci členům ČDS, a to ke dni 05. 01.2011.

e) Regulační mechanismy:
Diskutováno velké množství a neúnosná výše regulačních mechanismů v oboru diabetologie.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 85:
Výbor ČDS rozhodl, že bude zaslán dopis VZP a dalším ZP ohledně tvrdosti regulací za rok 2009, s odůvodněním zejména na nutnost zavádět do praxe vysokonákladové nové lékové skupiny.(exenatid, liraglutid, gliptiny a další).

f) Akce Děkujeme odcházíme:
Konstatováno, že odborné společnosti ČDS nepřísluší se vyjadřovat k této záležitosti.

Ad 29. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.

a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 86:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP. MUDr. Mikuláš Kosák, Ke Hřbitovu 545, Všenory, Praha Západ 252 31(pracoviště VFN) MUDr. Věra Toušková, Korunní 50, Praha 2, 120 00 (pracoviště VFN) MUDr. Radka Šmolíková, Velvary 720, 273 24

b)Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 87:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy sekce sester ČDS. Ivana Klímová, Veselíčko 113, 751 25 Veselíčko Renata Krejčíková, Čelákovice, Pražská 507/1, 250 88

c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 88:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené kandidáty za členy podiatrické sekce ČDS. Renata Krejčíková, Čelákovice, Pražská 507/1, 250 88

d) Byly projednány nové podiatrické ambulance

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 89:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance.
Milan Kvapil s.r.o., Michnova 1622, Praha 4
Bílovecká nemocnice, 17. Listopadu 538, Bílovec

Ad 30. Další zasedání výboru ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 90:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 01. 02. 2011 v 11,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.


Zapsal: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD,
MUDr. Tomáš Merhaut

Dne 14. 12. 2010
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP

Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.