CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSpolečnostchevron_rightZápisy z výboruchevron_right

Zápis ze zasedání výboru ČDS ze dne 21. dubna 2010 v Luhačovicích

Zápis z 1. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 21. 04. 2010 od 13 hodin v Luhačovicích

Přítomni: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MUDr. Jindřich Olšovský, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc., MUDr. Karel Křen, Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc, MUDr. Eva Račická

Omluveni: Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

     Jednání bodu 1) řídil odstupující předseda výboru ČDS Prof. Kvapil. Jednání bodu 2) řídil předseda volební komise Doc. MUDr. Prázný. Jednání dalších bodů řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová. Jednání bylo zahájeno dne 21. 04. 2010 ve 13,00 a ukončeno v 16,00.

Jednání probíhalo podle připraveného programu:

 1. Kontrola minulého zápisu
 2. Volby do výboru ČDS
 3. Čestné členství ČDS
 4. Čestné členství ČDS
 5. Účast na sjezdu České internistické společnosti
 6. Inzulíny jedné firmy
 7. Další zasedání výboru ČDS
 8. Noví členové ČDS
 9. Řešení námitky na interpretaci výsledků voleb

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.

Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 02 / 2010 a konstatováno, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny. Zvlášť projednány uvedené body a rozhodnutím výboru usneseno, jak níže uvedeno.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 01:

 • a) Výběrové řízení na kongres Luhačovice 2011: Odesláno přihlášeným účastníkům, kteří pošlou své nabídky na adresu prof. Rušavého. Obálky s nabídkami budou otevřeny na příštím zasedání výboru ČDS.
 • b) Nabídka časopisu od firmy We make media. Projednání se přesouvá na příští zasedání výboru ČDS
 • c) Problematika vztahu praktičtí lékaři - diabetologie. Prof. Kvapil podal informaci o jednání se zástupci praktických lékařů, které stále probíhá. Je v současnosti zaměřeno na definici "lehkého diabetika" a na úpravu standard, které by měly být podobné se standardy ČDS, protože se jedná o stejné pacienty a stejnou evidenci.
 • d) Žádost o zřízení Diabetologického centra v Olomouci - VN. Žádost zatím odložena, protože pracoviště nesplňuje kompletně současné požadavky.
 • e) Kód Vyhodnocení glykemického profilu počítačem - schváleno znění RL a prosazování do sazebníku.

Ad 2. Volby do výboru ČDS

Doc. Prázdný - předseda volební komise podal informaci o volbách. Členové volební komise se sešli dne 17.03.2010 na 3. Interní klinice 1. LFUK a VFN Praha ve složení (Dr. Bělobrádková, Dr. Kopecká, Dr. Škvor, doc. Prázdný). Vyhodnotili 283 došlých hlasovacích lístků, počet platných hlasů 279. Výsledky hlasování bez titulů:

Pelikánová 210, Škrha 198, Kvapil 182, Rušavý 174, Lacigová 153, Jirkovská 147, Anděl 140, Olšovský 134, Hradec 111, Svačina 104, Perušičová 101, Merhaut 98, Šmahelová 96, Vavřinec 70, Račická 55.

Byla konstatována dohoda, že výbor má 12 křesel, z toho 1 dětský diabetolog a 3 praktičtí diabetologové, a RK 3 křesla. Uzavřeno, že členy revizní komise se stávají bez titulů Perušičová, Šmahelová, Svačina.

Následně pod vedením předsedy volební komise proběhly volby funkcionářů výboru ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 02 :

Výbor zvolil jednohlasně: předsedkyni prof. Pelikánovou, dále místopředsedy prof. Kvapila a Dr. Hradce, jednatele prof. Rušavého, pokladníka prof. Škrhu.

Prof. Pelikánová poděkovala minulému předsedovi a vysoce ocenila jeho práci. Dr. Hradec poděkoval minulému předsedovi za posílení postavení praktických diabetologů vůči ostatním oborům.

Dále viz bod 9, námitka Prof. Svačiny a řešení situace.

Ad 3. Čestné členství ČDS doc. Kopeckému za zásluhy v dětské diabetologii.

Po diskuzi bylo přijato níže uvedené rozhodnutí.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 03:

Výbor ČDS jednomyslně schválil Čestné členství ČDS doc. Kopeckému za zásluhy v dětské diabetologii.
Členství bude předáno na příštím zasedání výboru ČDS.

Ad 4. Čestné členství ČDS prof. Rybkovi.

Po diskuzi bylo přijato níže uvedené rozhodnutí.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 04:

Výbor ČDS jednomyslně schválil Čestné členství ČDS Prof. Rybkovi za obrovské zásluhy v rozvoji české diabetologie. Členství bude předáno na plenární schůzi ČDS dne 23. 04. 2010.

Ad 5. Účast na sjezdu České internistické společnosti.

Proběhla diskuze na téma forma a názvy přednášek a určeni přednášející, jak níže uvedeno.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 05:

Výbor ČDS jednomyslně schválil formu 2x2 přednášky edukačního charakteru. Témata a přednášející jsou:
Současný pohled na diagnostiku diabetu - prof. Škrha Diabetická noha - prof. Jirkovská Nefropatie u diabetika - prof. Kvapil Hypoglykémie, diferenciální diagnóza - prof. Anděl

Ad 6. Inzulíny jedné firmy.

Prof. Anděl otevřel diskusi nad současnou praxí některých i fakultních nemocnic (Ostrava, Praha), které vytvářejí tlak na diabetology i v ambulantní sféře, aby předepisovali inzulíny jedné firmy a dokonce převáděli inzulínem léčené pacienty na inzulíny jiné firmy s odůvodněním, že účinek je stejný. Prof Vavřinec vystoupil ostře proti tomuto argumentu. Odůvodnil, že různé inzulíny vytvářejí různé protilátky a převádění pacientů z jednoho preparátu na druhý je zbytečně imunizuje, což může mít zdravotní následky. Diskuse na toto téma ve výboru nevedla k žádnému závěru. Touto problematikou se bude nutné zabývat na příštím zasedání.

Ad 7. Příští zasedání výboru.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 06:

Příští Zasedání výboru ČDS se koná dne 08. 06. 2010 v 11,00 v Praze 1, hotel Stará zbrojnice.
Další Zasedání výboru ČDS se koná dne 05. 10. 2010 v 11,00 v Praze 1, hotel Stará zbrojnice.

Ad 8. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.

a) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 07:

Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP:
MUDr. Radana Syslová, Hlušovice 199, Bohuňovice, 783 14 MUDr. Miroslava Crhová, Severní 491, Líbeznice 250 65 MUDr. Lucie Sobotková, Hradecká 518, Telč Staré Město, 588 56 MUDr. Petra Horánská, Kpt. Stránského 961/35, Praha 9, 198 00 MUDr. Juraj Divinec, Nemocnice Chrudim, Václavská 560, Chrudim, 537 27 MUDr. Dobromila Pekařová, Na Blatech 36, Prostějov, 796 01

b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester, žádné nedošly.

Ad 9. Řešení námitky na interpretaci výsledků voleb

Dne 28. 04. 2010 proti skutečnostem, uvedeným v bodě 2 tohoto zápisu, podal námitku k RK ČLS JEP Prof. Svačina. O této skutečnosti mailovým dopisem informoval všechny členy nově zvoleného výboru.
Dopis je uveden jako příloha č. 1 tohoto zápisu.
Další projednávání nastalé problematiky probíhalo po skončení kongresu formou per rollam mailovými dopisy.
MUDr. Merhaut, Prof. Rušavý, Prof. Kvapil a Prof. Pelikánová přehlédli všechny zápisy z let 2010 a 2009, dále zápisy z let 2006 a 2005, týkající se minulých voleb. MUDr, Merhaut vypracoval rozbor zjištěných skutečností.

     Prof. Pelikánová na základě rozboru zjištěných skutečností vyhodnotila situaci takto:

V žádném ze zápisů nebylo nalezeno, že výbor jednal, odhlasoval a pravomocně usnesl
 • a)změnu počtu volených členů výboru ČDS z 13 +3 na 12 + 3, ani
 • b) změnu způsobu určení členů revizní komise, ani
 • c)mandátovou volbu.

Z tohoto důvodu nezbývá než respektovat pravidla platná v r. 2006, kdy bylo voleno celkem 16 zástupců výboru ČDS (13+3) a členy revizní komise se stali ti, kteří měli relativně nejméně hlasů, bez ohledu na to, zda byli pediatry nebo ambulantními diabetology. Přitom platilo, že ve výboru jako celku ( 13+3) museli být zastoupeni 3 zástupci ambulantních diabetologů a 1 pediatr diabetolog.

Vzhledem k výše uvedenému Prof. Pelikánová navrhuje následující změny, které respektují pravidla z roku 2006 a vycházejí z výsledků voleb 2010 a které se všemi předběžně telefonicky projednala:

Počet členů výboru ČDS zůstává 13 + 3, kdy dalším členem se dle pořadí stává prof. Rybka (souhlasí). Členy revizní komise se bez ohledu na typ pracoviště stávají kolegové na pozici 14 -16 dle voleb Vavřinec, Račická, Rybka (všichni souhlasí). Členové výboru Pelikánová, Škrha, Kvapil, Rušavý, Lacigová, Jirkovská, Anděl, Olšovský, Hradec, Svačina, Perušičová, Merhaut, Šmahelová (všichni souhlasí).

Celkový návrh na výbor ČDS tedy je:

Výbor ČDS ČLS JEP
Předseda Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Místopředsedové Prof. MUDr.Milan Kvapil, CSc.,MBA
MUDr. Jiří Hradec
Vědecký sekretář Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.
Pokladník Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Členové Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.
MUDr. Tomáš Merhaut
MUDr. Jindřich Olšovský, PhD.
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.
Revizní komise MUDr. Eva Račická
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.


Přičemž platí dohoda učiněná per rollam výše uvedenými členy výboru ČDS, že Prof. Svačina stáhne připomínky zaslané na revizní komisi ČLS JEP, s odvoláním na vyjasnění problému a že volba předsedy, místopředsedů, jednatele a pokladníka ze dne 21. 04. 2010 v Luhačovicích bude (nebo nebude) potvrzena na zasedání výboru dne 08. 06. 2010 v Praze.

Usnesení Výboru ČDS č. 2010 / 08, učiněné per rollam ke dni 08. 05. 2010.

Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v bodech sub 2, sub 9, všichni jmenovaní v úvodu tohoto zápisu závazně prohlašují, že dne 08 06 2010 aktivně projednají témata, v těchto bodech uvedená. Vzhledem ke Stanovám a Volebnímu řádu ČLS JEP, v platném znění, ve věci rozhodnou tak, aby Usnesení Výboru ČDS bylo kogentní k uvedeným normám. MUDr. Merhaut připraví a per rollam před dalším jednáním rozešle návrhy Usnesení v předmětných tématech tak, aby každý člen výboru měl možnost připravit se řádně na projednávání. Prof. Svačina pozastaví projednávání svého podnětu, podaného k RK ČDS ČLS JEP, protože tento orgán je oprávněn a povinen jednat ex post, tj. po uzavření věci Výborem ČDS, nikoliv ex ante, tj. během projednávání inkriminovaných témat. Povinní (členové výboru ČDS) jsou povinni projednat problematiku uvedenou sub 2,sub 9 na nejbližším jednání s tím, že případné vyřazení tohoto bodu z programu jednání je nehlasovatelné ( nepřípustné)a ve věci musí být po řádném projednání definitivně a pravomocně rozhodnuto.

Zapsal:    Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD, MUDr. Tomáš Merhaut
Dne 21. 04. 2010 a 08. 05. 2010
Prof. MUDr. Tereza Pelikánová, DrSc   
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP   

Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP

Příloha č. 1 zápisu

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.   
Předsedkyně revizní komise ČLS   
V Praze 28.4.2010

Vážená paní docentko,


Obracím se na Vás jako na předsedkyni revizní komise ČLS a posílám řádný protest ve věci posouzení platnosti voleb do výboru České diabetologické společnosti v roce 2010.


Z pracovních důvodů jsem se nemohl zúčastnit zasedání nového výboru dne 21.4.2010 v Luhačovicích. Dne 22.4. jsem se pro příjezdu na Diabetologické dny do Luhačovic dozvěděl, že jsem byl spolu s prof. Perušičovou přesunut do revizní komise výboru. Výsledky voleb jsou v příloze.
K volbám mám následující připomínky:

 1. V pozvánce na výbor je dále uvedeno, že na zasedání výboru budou určeni členové revizní komise. Již tento fakt je zpochybnitelný, neboť výbor nemůže určovat, kdo je členem revizní komise a to by mělo být předem jasno.
 2. Důvodem přesunu osob a nerespektování výsledku voleb je ustanovení, že členy výboru musí být 3 zástupci ambulantních diabetologů a jeden pediatr. Toto ustanovení bylo již platné ve volbách v roce 2006, kdy takto zvolení zástupci na 13.-15. místě zůstali členy revizní komise a prof. Perušičová a doc. Šmahelová zvolené na posledních místech výboru nebyly přesunuty. Podle mého názoru nemohou být volební pravidla interpretována jinak v roce 2006 a 2010. To by mimo jiné zpochybnilo vše, co výbor v roce 2006-2010 rozhodl.
 3. Navíc je sporné i další pravidlo, zda prof. Kvapil je či není zástupcem ambulantních diabetologů (viz. definice přijatá před volbami - v příloze) , neboť je jednatelem společnosti Milan Kvapil s.r.o. http://www.diabetologiepraha4.cz/


Ambulantním diabetologem je ze zvolených dr. Hradec, dr. Merhaut, dr. Račická a v roce 2006 ještě dr. Křen, pediatrem je prof. Vavřinec.

Z těchto důvodů pokládám za velmi významný bod 2 a domnívám se, že by Vaše revizní komise měla potvrdit, za členy výboru osoby zvolené na místě 1.-12. a za členy revizní komise osoby zvolené na místě 13.-15. To nebrání tomu, bude-li ve výboru většinový takový názor, aby byli zástupci ambulantních diabetologů do výboru kooptováni.

Vážená paní docentko,
Děkuji Vám za posouzení vzniklé situace.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.    

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.