Diabetologické centrum

a) Základní charakteristika

Diabetologické centrum (DC) je specializovaným funkčním celkem v oblasti léčebně preventivní, který poskytuje komplexní péči o nemocné s diabetes mellitus (DM) jak po stránce diagnostické, tak terapeutické. Zajišťuje vysoce kvalitní péči zejména o složité formy diabetického syndromu a jeho komplikací včetně přidružených metabolických poruch. DC má ambulantní a lůžkovou část, jejichž nedílnou součástí je edukační pracoviště a podiatrická ambulance. Pokud splní požadavky akreditace, může DC sloužit k postgraduálnímu vzdělávání lékařů a dalších pracovníků v diabetologii a metabolismu. Statut akreditovaného pracoviště pro výuku v oboru získává na dobu určitou na základě vyjádření akreditační komise.

b) Ustavení diabetologického centra

DC se ustavuje se souhlasem ředitelství nemocnice vyššího typu na základě návrhu řídící skupiny diabetologického programu (výbor ČDS) a schválení MZ ČR. Předpokladem návrhu na zřízení DC je splnění požadavků na zajištění komplexní péče o diabetiky (viz dále) a to jak po stránce personální tak materiálně – technické.

c) Struktura diabetologického centra

Přímo spolupracující pracoviště jiných oborů:

Integrální součástí DC je metodicky i technicky špičkově vybavené pracoviště biochemické (případně imunochemické), radioizotopové a zobrazovacích metod.

d) Zajištění specializovaných činností DC

DC poskytuje následující specializované služby:

e) Materiálně – technické vybavení DC

přímá dostupnost:

f) Personální požadavky na DC

   minimální počet úvazků
- lékaři s atestací z diabetologie  2
- psycholog  0,5
- nutriční terapeut  1,0
- edukační sestra  1,0
- podiatrická sestra  1,0
- jasně deklarovaná spolupráce s lékaři jednotlivých odborností specializovaní na problematiku diabetických komplikací (endokrinolog, nefrolog, angiolog, angiochirurg, neurolog, oftalmolog, gynekolog-porodník, intervenční radiolog, ortopéd, gastroenterolog)

Vedoucím DC je odborník v diabetologii s vyšší kvalifikací, který je zároveň koordinátorem činnosti centra a spolupracujících pracovišť.

g) Postavení a koordinace činnosti DC

Diabetologické centrum spolupracuje s oblastními diabetologickými ambulancemi i s praktickými lékaři při zachování zásady svobodné volby lékaře i zdravotnického zařízení. Koordinátor diabetologického centra úzce spolupracuje s řídící skupinou diabetologického programu a zastupuje centrum navenek.

h) Výuková činnost DC

Diabetologické centrum též slouží k postgraduálnímu vzdělávání lékařů a dalších pracovníků v diabetologii a metabolismu podle koordinovaného plánu. Předpokladem je získání statutu akreditovaného pracoviště pro výuku v daném oboru. Akreditace je udělována na dobu určitou na základě vyjádření akreditační komise. Vedoucí DC je zároveň koordinátorem pro výukovou činnost.

Pro získání akreditace k výukové činnosti v oboru diabetologie a metabolismu musí DC splňovat:

i) způsob podání žádosti

Žádost o ustanovení diabetologického centra spolu s vyplněným evaluačním dotazníkem zasílá žadatel výboru České diabetologické společnosti JEP.

T. Pelikánová
1. 2. 2009

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489