Epidemiologická studie

V roce 2001 bylo iniciováno epidemiologické šetření o diabetu s cílem získat aktuální informace o klinických a laboratorních ukazatelích u pacientů s diabetem 1. a 2. typu, a zároveň o komplikacích a léčbě diabetu, arteriální hypertenze a dyslipidemie. Studie byla navržena jako prospektivní s vyhodnocením dat za rok 2002, 2006 a 2010. Údaje byly získávány pomocí dotazníků.

Byly zpracovány údaje o 3660 pacientech z celkem 76 ordinací. V průběhu 8 let sledování bylo u obou typů diabetu zjištěno zlepšení kompenzace arteriální hypertenze a dyslipidémie díky častějšímu užívání příslušné farmakoterapie. V kompenzaci diabetu nebyly pozorovány významné změny.

Publikace výsledků:

Kontakt:
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
e-mail: jan.skrha@lf1.cuni.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489