CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSpolečnostchevron_rightStanovy ČDS

Stanovy ČDS

Stanovy ČDS se shodují se stanovami České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Stanovy České lékařské společnosti J. E. Purkyně (stručný výtah)

Základním dokumentem ČLS JEP jsou Stanovy České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP). ČLS JEP je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. ČLS JEP je právnickou osobou s působností na území České republiky, se sídlem v Praze. Tento Jednací řád byl schválen mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne 28. 1. 2015 a tímto dnem nabývá účinnosti.

ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany podporuje vědecko výzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi všestranně se podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí všestranně podporuje činnost odborných společností, spolků lékařů a dalších sdružení pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech dbá na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.

Své aktivity realizuje zejména pořádání edukačních akcí (tuzemských i s mezinárodní účastí). Poskytuje odbornou poradenskou a expertizní činnost. Prostřednictvím delegovaných zástupců se účastní výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních aj. řízení, participuje se na činnosti poradních orgánů a institucí na různých úrovních, zabývajících se problematikou zdravotnictví. Odbornou veřejnost informuje zejména vydáváním odborných časopisů (s různou periodicitou) i (nepravidelným) vydáváním dalších odborných publikací. ČLS JEP může provádět vedlejší hospodářskou činnost i zakládat obchodní či jiné společnosti, případně se podílet na jejich činnosti.

Organizační složky ČLS JEP tvoří odborné společnosti, vytvářené na oborově profesním základě a spolky lékařů, vytvářené na regionálním principu. Organizační složky ČLS JEP jsou ve své odborné činnosti autonomní a nesou za její výkon plnou odpovědnost. Organizační složky ČLS JEP mohou se dále vnitřně členit a vytvářet nižší organizační jednotky (např. sekce).. Organizační složky si mohou vypracovat vlastní stanovy a další interní předpisy, které nesmí být v rozporu se základními dokumenty ČLS JEP. Hospodaří se svěřeným majetkem v souladu se základními dokumenty ČLS JEP. Předpisy organizačních složek musí být schváleny předsednictvem ČLS JEP, musí být registrovány a archivovány sekretariátem ČLS JEP. Předpisy nabývají platnosti nejdříve dnem schválení předsednictvem ČLS JEP. Orgány organizačních složek tvoří: shromáždění členů, které je nejvyšším orgánem; svolává je výbor dle potřeby, nejméně jedenkrát za 4 roky; volí a odvolává výbor a revizní komisi organizační složky výbor, který má min. 3 členy revizní komise, která má min. 3 členy.

Orgány ČLS JEP tvoří sjezd delegátů, který je nejvyšším orgánem ČLS JEP; svolává je předsednictvo dle potřeby, nejméně jedenkrát za 4 roky; delegáti volí předsednictvo a revizní komisi shromáždění představitelů organizačních složek, které se schází mezi sjezdy předsednictvo; je statutárním orgánem; má min. 15 členů revizní komisi; má min. 5 členů.

Členství v ČLS JEP může být řádné a čestné. Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Řádným členem ČLS JEP je každý řádný člen některé z jejích organizačních složek. Množství organizačních složek, jichž může být členem, není omezeno. Členem ČLS JEP může být občan ČR i cizinec. Čestným členem ČLS JEP nebo její organizační složky se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj lékařské vědy a zdravotnictví, případně o rozvoj ČLS JEP nebo její organizační složky.

Hospodaření a správa majetku. ČLS JEP si samostatně spravuje svůj majetek, který je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov ČLS JEP a hospodaří podle ročního rozpočtu. Hospodaření ČLS JEP a jejích organizačních složek se řídí obecně závaznými právními i účetními předpisy, rozpracovanými do Zásad a Směrnic ČLS JEP, vydávanými předsednictvem ČLS JEP.

Plné znění stanov ČLS JEP zde.

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.