Požadavky na akreditované pracoviště
I. a II. stupně v endokrinologii

Základní ustanovení:

Popromoční výuka lékaře v programu specializační přípravy v endokrinologii probíhá podle zákonan95/2004 Sb. na pracovištích, kterým na návrh oborové akreditační komise pro endokrinologii udělilo MZd ČR akreditaci pro výkon výuky specializační přípravy v oboru endokrinologie. Předkládané požadavky jsou aplikací jmenovaného zákona pro obor endokrinologie a byly schváleny akreditační komisí.

Podmínkou specializační přípravy v endokrinologii je absolvování základního interního kmene v délce 24 měsíců tak, jak je formulován v „Požadavcích pro akreditaci pracoviště v oboru vnitřního lékařství“.

Požadavky na akreditovaná pracoviště v oboru endokrinologie neřeší, stejně jako obdobné požadavky na akreditaci jiných oborů, finanční zabezpečení popromočního specializačního vzdělávání lékařů podle zákona 95/2004, ani právně pracovní vztahy, do kterých školenec se školícím pracovištěm vstupuje.

Obecná pravidla a požadavky na akreditaci pracovišť

Postup při akreditaci je zakotven v zákonných normách, předpisech a pokynech MZd ČR a především v zákoně 95/2004 Sb. (viz www stránky MZd ČR pro odbornou veřejnost – vzdělávání).

Jako dokumenty se vyžadují:

Dvoustupňový charakter atestační přípravy v endokrinologii

Atestační příprava bude probíhat dvoustupňově:

  1. Pracoviště I. stupně - základní, kde bude atestant pracovat při rozsahu pracovní doby odpovídající úvazku 1,0 po dobu minimálně 29 měsíců, s prodloužením školení při kratším rozsahu pracovní doby, maximálně však 58 měsíců při rozsahu pracovní doby odpovídající úvazku 0,5.
    Předpoklad: Potřeba 12 – 15 atestantů ročně, tedy 36 – 45 školících míst v ČR
  2. Pracoviště II. stupně - specializovaná, kde bude atestant pracovat 6 měsíců: s interním kmenem 5 měsíců na interní klinice a 1 měsíc na pediatrické klinice, s pediatrickým kmenem 5 měsíců na pediatrické klinice a 1 měsíc na interní klinice
    Předpoklad: 6 klinických pracovišť, každé školící 4 – 8 atestantů ročně

Specifické požadavky na akreditovaná pracoviště v oboru endokrinologie:

Pracoviště I. stupně

Personální požadavky
Školitel - plně kvalifikovaný endokrinolog s platnou licencí v oboru endokrinologie a s délkou praxe v oboru endokrinologie minimálně 5 let. Pokud pracoviště tohoto endokrinologa nemá, může nasmlouvat externího pracovníka.

Materiálně-technické požadavky

Požadavky na počet vyšetření:

Minimálně 100 endokrinologických ambulantních vyšetření měsíčně

Nutná spolupracující pracoviště:

Komplement:

Možnost spolupráce s obory:

Pracoviště II. stupně

Personální požadavky
Alespoň 2 školitelé na pracovní úvazek 1,0. Školitel musí být plně kvalifikovaný lékař v oboru endokrinologie s atestací z endokrinologie s platnou licencí v oboru endokrinologie a 5 letou prací v oboru.

Materiálně-technické požadavky

Požadavky na počet vyšetření

Pracoviště žádající o akreditaci udá celé spektrum svých vyšetřovaných s endokrinními onemocněními, a to i takových, která se nedají zařadit do níže uvedených jednotlivých orgánů s minimálními počty výkonů (kupř. onemocnění příštítných tělísek a fosfokalciového metabolismu, insulinomy, poruchy puberty, poruchy růstu jiné než hypotalamo-hypofyzárního původu apod.), a zdůrazní zvláštní specializaci pracoviště.

Minimální počty nemocných podle postižení jednotlivých orgánů:

V případě specializovaných pracovišť nemusí akreditační komise trvat na splnění všech požadavků na spektrum a počty výkonů. Jde kupř. o centra dětské endokrinologie, protože výše uvedené požadavky jsou zaměřeny na pracoviště edokrinologie pro dospělé.

Nutná spolupracující pracoviště:

Komplement:

Možnost spolupráce s obory:

Výukové předpoklady

Dostupnost základních časopisů českých a alespoň dvou endokrinologických časopisů zahraničních.
Možnost knihovnické a rešeršní služby.
Dostupnost internetu a běžné počítačové techniky.
Předpoklady pro seminární činnost v oboru endokrinologie.

Vědecko-výzkumná činnost akreditovaného pracoviště

Publikování alespoň 3 odborných článků v recenzovaných časopisech, z toho jeden v časopisu se známým impact factorem v posledních 3 letech.
Řešení grantu nebo výzkumného záměru na pracovišti.

V Praze, dne 4. 11. 2005

Prof. MUDr Josef Marek,DrSc
předseda akreditační komise
pro obor endokrinologie

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489