CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightAtestacechevron_rightAkreditovaná pracoviště a komisechevron_rightPožadavky na akreditované pracoviště I. a II. stupně v endokrinologii

Požadavky na akreditované pracoviště I. a II. stupně v endokrinologii

Základní ustanovení:

Popromoční výuka lékaře v programu specializační přípravy v endokrinologii probíhá podle zákonan95/2004 Sb. na pracovištích, kterým na návrh oborové akreditační komise pro endokrinologii udělilo MZd ČR akreditaci pro výkon výuky specializační přípravy v oboru endokrinologie. Předkládané požadavky jsou aplikací jmenovaného zákona pro obor endokrinologie a byly schváleny akreditační komisí.

Podmínkou specializační přípravy v endokrinologii je absolvování základního interního kmene v délce 24 měsíců tak, jak je formulován v „Požadavcích pro akreditaci pracoviště v oboru vnitřního lékařství“.

Požadavky na akreditovaná pracoviště v oboru endokrinologie neřeší, stejně jako obdobné požadavky na akreditaci jiných oborů, finanční zabezpečení popromočního specializačního vzdělávání lékařů podle zákona 95/2004, ani právně pracovní vztahy, do kterých školenec se školícím pracovištěm vstupuje.

Obecná pravidla a požadavky na akreditaci pracovišť

Postup při akreditaci je zakotven v zákonných normách, předpisech a pokynech MZd ČR a především v zákoně 95/2004 Sb. (viz www stránky MZd ČR pro odbornou veřejnost – vzdělávání).

Jako dokumenty se vyžadují:

 • a) Žádost pracoviště o akreditaci – viz §14, zákona 95/2004
 • b) Vyplněný dotazník k žádosti o akreditaci
 • c) Počty a složení vyšetřovaných nemocných v oboru endokrinologie
 • d) Vyjádření k personálním a materiálně - technickým požadavkům kladeným na akreditované pracoviště
 • e) Výčet spolupracujících pracovišť
 • f) U pracovišť usilujících o akreditaci ve II. stupni atestační přípravy seznam publikací se zaměřením na publikace v oboru endokrinologie v posledních třech letech..
 • g) U pracovišť usilujících o akreditaci ve II. stupni atestační přípravy seznam grantů a jiných výzkumných úkolů řešených na pracovišti žadatele za posledních 5 let.

Dvoustupňový charakter atestační přípravy v endokrinologii

Atestační příprava bude probíhat dvoustupňově:

 1. Pracoviště I. stupně - základní, kde bude atestant pracovat při rozsahu pracovní doby odpovídající úvazku 1,0 po dobu minimálně 29 měsíců, s prodloužením školení při kratším rozsahu pracovní doby, maximálně však 58 měsíců při rozsahu pracovní doby odpovídající úvazku 0,5.
  Předpoklad: Potřeba 12 – 15 atestantů ročně, tedy 36 – 45 školících míst v ČR
 2. Pracoviště II. stupně - specializovaná, kde bude atestant pracovat 6 měsíců: s interním kmenem 5 měsíců na interní klinice a 1 měsíc na pediatrické klinice, s pediatrickým kmenem 5 měsíců na pediatrické klinice a 1 měsíc na interní klinice
  Předpoklad: 6 klinických pracovišť, každé školící 4 – 8 atestantů ročně

Specifické požadavky na akreditovaná pracoviště v oboru endokrinologie:

Pracoviště I. stupně

Personální požadavky
Školitel - plně kvalifikovaný endokrinolog s platnou licencí v oboru endokrinologie a s délkou praxe v oboru endokrinologie minimálně 5 let. Pokud pracoviště tohoto endokrinologa nemá, může nasmlouvat externího pracovníka.

Materiálně-technické požadavky

 • Ambulantní prostory umožňující školenci(ům) ambulantní práci pod dohledem školitele
 • Vybavení ultrazvukovým přístrojem, umožňující školenci(ům) provádět vyšetření ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, včetně aspirační biopsie, pod dohledem školitele.
 • Možnost provádět některé dynamické testy.

Požadavky na počet vyšetření:

Minimálně 100 endokrinologických ambulantních vyšetření měsíčně

Nutná spolupracující pracoviště:

Komplement:

 • biochemické laboratoře s možností provést běžná hormonální vyšetření,
 • radiologické pracoviště se zkušeností s UZ a CT endokrinních orgánů
 • oddělení nukleární medicíny se zkušeností s vyšetřením štítné žlázy a příštítných tělísek

Možnost spolupráce s obory:

 • ORL nebo chirurgické pracoviště s dostatečnou zkušeností s operacemi štítné žlázy
 • patologické pracoviště erudované v odečítání cytodiagnostických punkcí a v patologii
 • endokrinních orgánů
 • pracoviště gynekologické endokrinologie
 • diabetologie
 • osteologické pracoviště s možností DEXA

Pracoviště II. stupně

Personální požadavky
Alespoň 2 školitelé na pracovní úvazek 1,0. Školitel musí být plně kvalifikovaný lékař v oboru endokrinologie s atestací z endokrinologie s platnou licencí v oboru endokrinologie a 5 letou prací v oboru.

Materiálně-technické požadavky

 • Lůžkové zázemí vlastní nebo spolupracujícího pracoviště, specializované na diagnostiku a léčbu endokrinních onemocnění,
 • Jednotka intenzivní nebo intermediární metabolické péče
 • Vyhovující ambulantní prostory
 • Vybavení ultrazvukovými přístroji, umožňující školencům provádět vyšetření endokrinních orgánů pod dohledem školitele, včetně aspirační cytologie štítné žlázy
 • Stacionář s možností provádět dynamické endokrinologické testy

Požadavky na počet vyšetření

 • Celkový počet endokrinologických ambulantních vyšetření: alespoň 400 za měsíc
 • Celkový počet hospitalizací s endokrinními chorobami: 100 za rok
 • Dynamické endokrinologické testy: 4 za měsíc.

Pracoviště žádající o akreditaci udá celé spektrum svých vyšetřovaných s endokrinními onemocněními, a to i takových, která se nedají zařadit do níže uvedených jednotlivých orgánů s minimálními počty výkonů (kupř. onemocnění příštítných tělísek a fosfokalciového metabolismu, insulinomy, poruchy puberty, poruchy růstu jiné než hypotalamo-hypofyzárního původu apod.), a zdůrazní zvláštní specializaci pracoviště.

Minimální počty nemocných podle postižení jednotlivých orgánů:

 • Vyšetření pacientů s chorobou hypofýzy: 10 za měsíc
 • Vyšetření pacientů s onemocněním štítné žlázy: 100 za měsíc
 • Onemocnění nadledvin: 3 za měsíc
 • Hyperandrogenní stavy: 5 za měsíc
 • Mužský hypogonadismus: 5 za měsíc

V případě specializovaných pracovišť nemusí akreditační komise trvat na splnění všech požadavků na spektrum a počty výkonů. Jde kupř. o centra dětské endokrinologie, protože výše uvedené požadavky jsou zaměřeny na pracoviště edokrinologie pro dospělé.

Nutná spolupracující pracoviště:

Komplement:

 • biochemická laboratoř umožňující komplexní vyšetření hormonálních hladin
 • radiologické pracoviště se zkušeností s UZ, CT a MR endokrinních orgánů
 • oddělení nukleární medicíny se zkušeností s vyšetřením endokrinních orgánů radionuklidovými metodami

Možnost spolupráce s obory:

 • Pracoviště invazivní rentegnologie provádějící katetrizace nadledvinových žil a petrosních splavů
 • oddělení nukleární medicíny provádějící terapii radiojódem u benigních i maligních onemocnění štítné žlázy
 • ORL nebo chirurgické pracoviště s dostatečnou zkušeností s operacemi štítné žlázy a příštítných tělísek
 • urologické pracoviště provádějící operace nadledvin včetně laparoskopických
 • neurochirurgie provádějící rutině operace nádorů hypofýzy
 • chirurgické pracoviště se zkušeností s operací nádorů pankreatu
 • patologické pracoviště erudované v patologii endokrinních orgánů a hodnocení aspiračních cytologií
 • pracoviště gynekologické endokrinologie
 • oftalmologické pracoviště se zkušeností s vyšetřením a léčbou endokrinní orbitopatie a neurooftalmologií
 • osteologické pracoviště s možností densitometrie pomocí DEXA
 • obezitologické pracoviště
 • pracoviště poruch tukového metabolismu
 • diabetologické pracoviště
 • genetické a cytogenetické pracoviště

Výukové předpoklady

Dostupnost základních časopisů českých a alespoň dvou endokrinologických časopisů zahraničních.
Možnost knihovnické a rešeršní služby.
Dostupnost internetu a běžné počítačové techniky.
Předpoklady pro seminární činnost v oboru endokrinologie.

Vědecko-výzkumná činnost akreditovaného pracoviště

Publikování alespoň 3 odborných článků v recenzovaných časopisech, z toho jeden v časopisu se známým impact factorem v posledních 3 letech.
Řešení grantu nebo výzkumného záměru na pracovišti.

V Praze, dne 4. 11. 2005

Prof. MUDr Josef Marek,DrSc
předseda akreditační komise
pro obor endokrinologie

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.