Možnost získání specializace v diabetologii pro endokrinology

Požadavky na níže uvedené praxe vznikly na základě vzájemné dohody akreditačních komisí MZ pro obory diabetologie a endokrinologie se souhlasem výborů ČES JEP a ČDS JEP.

Lékař se specializací v oboru endokrinologie může získat specializaci v oboru diabetologie pokud doloží splnění následujících požadavků

POVINNÁ PRAXE V OBORU

v trvání minimálně 12 měsíců v úvazku 1,0 (v období od poslední získané atestace) z toho:

a) povinná praxe v oboru na akreditovaném pracovišti pro diabetologii 1.typu (AP1) v trvání 30 týdnů, z toho:

(poznámka - Jde o praxi v diabetologické ambulanci či lůžkovém zařízení okresního typu pod vedením garanta s diabetologickou atestací a nejméně 5 lety praxe v oboru)

b) povinná doplňková praxe na akreditovaném pracovišti pro diabetologii 2.typu (AP2) v trvání 18 týdnů, z toho:

(poznámka - Jde o praxi ve vybraných diabetologických centrech - viz seznam AP2 v oboru diabetologie)

ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH

V Praze, dne 30. 6. 2006

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.                 
předseda akreditační komise MZ ČR
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně akreditační komise MZ ČR pro obor endokrinologie pro obor diabetologie a vedoucí subkatedry diabetologie IPVZ, Praha
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489