Zápisy z výboru

Zápis z 5. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 01. 02. 2011 od 11 hodin v Praze

(salonek Hotelu Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)

Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Jiří Hradec, Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA., Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.

Omluveni: Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., MUDr. Jindřich Olšovský, PhD, Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. Jednání bylo zahájeno dne 01. 02. 2011 v 11,00 a ukončeno v 15,00.

Jednání probíhalo podle připraveného programu:

 1. Kontrola minulého zápisu.
 2. Internetové stránky ČDS.
 3. Standardy diabetologické.
 4. Kongres Luhačovice 2011.
 5. Účast ČDS na IDF.
 6. Regulace v oboru diabetologie pojišťovnami v ČR.
 7. Program výuky chůze pro pacienty po amputaci v lázních Vráž.
 8. GP projekt – uznání kódu péče o diabetického pacienta.
 9. Žádost o akreditaci DM2T.cz a EUNI DIA Special.
 10. Podrobné vyúčtování Kongresu Luhačovice 2010.
 11. Žádost o umístění odkazu Diabetické asociace na stránky diab.cz.
 12. Informace o analýze mortality pacientů s diabetem podle dat VZP.
 13. Postgraduální vzdělávání v diabetologii a endokrinologii.
 14. Zrušení členství za neplacení členských příspěvků.
 15. Různé:
  a) Projekt MOET.
  b) Podiatrická sekce.
  c) Signální kódy a nové kódy odbornosti 103.
  d) Národní diabetologický program.
  e) Návrh novely zákona o zdravotnických službách.
  f) Studie DEPAC.
  g) Internistický kongres Praha.
  Per rollam schválené:
 16. Dopis ZP o projednání problematiky regulace lékové preskripce v oboru diabetologie.
 17. Kongres Luhačovice 2011, výzva přednášejícím.
 18. Pozvání SDS na kongres Luhačovice 2011.
 19. Zástupce na IDF.
 20. Připomínky k novele zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.
 21. Návrh na strukturu stáží v rámci interního kmene za diabetologii.
 22. Referenční skupiny.
 23. Noví členové ČDS.
 24. Další zasedání výboru ČDS.

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.

Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 12 / 2010 a konstatováno, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 01:
Výbor ČDS rozhodl:

Ad 2. Internetové stránky www.diab.cz.

Referoval Prof. Rušavý. Probíhá kontinuální snaha o zlepšování kvality stránek. Se vzhledem je obecná spokojenost. Podařilo se aktualizovat data z center s výjimkou (FNKV, Brno- Sv. Anna, Č. Budějovice, Olomouc). Byly kompletně novelizovány informace ohledně vzdělávání.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 02:
Výbor ČDS prodiskutoval a rozhodl:

Ad 3. Standardy diabetologické.

Referovala o stavu aktualizace prof. Pelikánová. Práce probíhají do konce února 2011.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 03:
Výbor ČDS rozhodl, že inkretiny budou vloženy jako standardní součást léčby DM. Stávající stanovisko k inkretinové léčbě bude po té staženo.

Ad 4. Kongres Luhačovice 2011.

Referovala prof. Pelikánová, že výbor ČDS obdržel dosud Abstrakta 47 přednášek a 11 posterů. Prof. Kvapil referoval o dojednávání termínů a témat firemních symposií, zatím se zdá, že všechny firmy budou uspokojeny.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 04:
Výbor ČDS projednal a rozhodl:

Ad 5. Účast ČDS na IDF.

Viz bod 1- kontrola zápisu.

Ad 6. Regulace v oboru diabetologie pojišťovnami v ČR

Referoval MUDr. Hradec. Jde především o regulace na léky a PZT. Konstatovány značné rozdíly v jednotlivých krajích ČR. Dopis zdravotním pojišťovnám, který připravila MUDr. Račická, zůstal ze strany ZP zatím bez odezvy.

Výbor ČDS konstatoval, že odvolání je individuální. Pokud lékaři budou považovat regulaci za nepřiměřenou, začnou jednat s danou zdravotní pojišťovnou. Zde je rozhodující význam standardů, od kterých se odvíjí výše regulací a tím případné navýšení preskribce na příští rok, úzce související s kvalitou péče. Jde o jasný příklad, jak zdravotní pojišťovna může přímo zasahovat do kvality péče. Člen výboru může být vyzván, aby se zúčastnil jednání smírčí komise. Důležitý je pečlivý rozbor nákladů lékaře před jednáním.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 05:
Výbor ČDS stanovil, že MUDr. Hradec, MUDr. Račická, MUDr. Merhaut jsou gestory výboru za problematiku regulačních mechanismů. Jmenovaní jsou ve věci oprávněni jednat jménem výboru se zdravotními pojišťovnami.

Ad 7. Program výuky chůze pro pacienty po amputaci v lázních Vráž.

Referoval Prof. Kvapil. Jde o program výuky chůze pro pacienty po vysoké amputaci v lázních Vráž. Výbor vyslechl informaci zástupců léčebny Lázní Vráž, které provádí revitalizaci pacientů po amputaci jako jediné lázně v ČR. V minulém roce léčili 25 pacientů. Pobyt trvá 28 dnů, má část edukační a část rehabilitační. Trvale je přítomna nutriční terapeutka, internista a 1x týdně protetik. Většinou jsou léčeni 3 – 4 pacienti ve skupině. Podmínkou nástupu je zhojený pahýl a protéza. Pacient nesmí být déle než 1 rok po amputaci. Jedná se o plně hrazenou péči podle Vyhl. MZ ČR č. 058/1997 Sb., (indikační seznam lázeňské léčby) indikační skupina VII/88. Předepisuje návrh na léčbu diabetolog, lázeňský poukaz vystavuje registrující praktický lékař podle zákona 48 /1997 Sb. Prof. Kvapil má k dispozici data dle regionů ohledně všech amputací. Počet amputací je vysoký 23 / 100 000 diabetiků a dle regionů se významně liší.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 06:
Výbor ČDS aktivitu podporuje, rozhodl dát informaci o nové indikační skupině VII/88 do aktualit na stránky ČDS s odkazem na adresu Lázní Vráž. (ne jejich www.stránky).

Ad 8. GP projekt – uznání kódu péče o diabetického pacienta, absolvování kurzu.

Referoval prof. Kvapil. Obvodní lékař v současnosti nepotřebuje nic k nasmlouvání kódu péče o diabetiky s VZP ani s dalšími zdravotními pojišťovnami, jak vyplývá z předpisů, uvedených ve sbírce zákonů. Vedena diskuse, že po roce by měla být schůzka, kde by měla být zhodnocena funkce systému. Zde by bylo možné jednat o případném povinném kurzu zaměřeném na léčbu diabetu před nasmlouváním kódu.

Ad 9. Žádost o akreditaci DM2T.cz a EUNI DIA Special.

Referoval prof. Kvapil, který je garantem aktivity za výbor ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 07:
Výbor ČDS s žádostí souhlasí, bude vyžadovat garanci svých členů. DM2T (Kvapil, Rušavý, Svačina) EUNI DIA Speciál (Pelikánová, Kvapil, Rušavý, Svačina). Bude schvalováno per rollam.

Ad 10. Podrobné vyúčtování Kongresu Luhačovice 2010.

Referoval prof. Kvapil, který konstatoval, že reálná čísla jsou v cenách na stránce příjmové, na stránce nákladové je na tisk pozvánek dosti vysoký náklad, jinak odpovídá vyúčtování. Nepodařilo se zjistit, proč byl dohodnutý výdělek sjezdu v r. 2010 o 300 000 nižší, než bylo dohodnuto.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 08:
Výbor ČDS po delší diskusi souhlasí s tím, že pořádající firma uhradí ČDS 1/2 nedoplatku. Výzvu napíše Prof. Kvapil. Výbor ČDS s navrženým vyrovnáním souhlasí.

Ad 11. Žádost o umístění odkazu Diabetické asociace na stránky diab.cz.

Referoval prof. Kvapil.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 09:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s umístěním odkazu.

Ad 12. Informace o analýze mortality pacientů s diabetem podle dat VZP.

Referoval prof. Kvapil.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 10:
Výbor ČDS vyslechl referát prof. Kvapila se závěrem:

Ad 13. Postgraduální vzdělávání v diabetologii a endokrinologii.

Referovala prof. Pelikánová o změně struktury interního kmene.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 11:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s návrhem na specifikaci 6 měsíců volitelné praxe v rámci 24 měsíců interního kmene za obor diabetologie a endokrinologie:

Ad 14. Zrušení členství za neplacení členských příspěvků.

Referovala prof. Pelikánová o neplatících členech ČDS. MUDr. Merhaut konstatoval, že Stanovy ČDS ČLS JEP umožňují v takovém případě zahájit proces ukončení členství.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 12:
Výbor ČDS rozhodl, že s lékaři, kteří nezaplatili poplatky za rok 2009 a 2010, bude zahájen proces ukončení členství, a to v souladu se Stanovami ČLS JEP, ustanovení § 16, odst. 4, písm.d).

Ad 15. Různé.

Ad 17. Kongres Luhačovice 2011, výzva přednášejícím.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na přednášející kongresu Luhačovice 2011.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 19:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s přednášejícími a tito byli osloveni a vyzváni k aktivní účasti.

Ad 18. Pozvání SDS na Kongres Luhačovice 2011.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na pozvání SDS na kongres Luhačovice.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 20:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s pozváním SDS na kongres Luhačovice. Pozvání bylo učiněno.

Ad 19. Zástupce na IDF.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na oslovení MUDr. Solaře z ÚVN a DAČR – zástupce na IDF.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 21:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s pozváním MUDr. Solaře jako zástupce ČDS na IDF.

Ad 20. Připomínky k novele zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.

připomínky k novele zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. – specializační vzdělávání v oboru (postavení
rezidenta).
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 22:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s odesláním připomínek na MZ ČR k uvedeným materiím.

Ad 21. Návrh na strukturu stáží v rámci interního kmene za diabetologii.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání výboru ČDS na MZ návrhy na strukturu volitelných 6 měsíců stáží v rámci interního kmene za diabetologii (interna-AP I.typu, lůžková část).
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 23:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s uvedenými připomínkami.

Ad 22. Referenční skupiny.

Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na novelizaci předpisu o referenčních skupinách léčiv.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 24:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s navrhovanými připomínkami.

Ad 23. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.

Ad 24. Další zasedání výboru ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 25:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 13. 04. 2011 v 13,00. Kongres Luhačovice.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 14. 06. 2011 v 10,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 06. 09. 2011 v 11,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 29. 11. 2011 v 11,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.

Zapsal: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD,
MUDr. Tomáš Merhaut
Dne 01. 02. 2011

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489